Determinacions sobre la venda del peix

Dimecres a VIII de Juliol

Añy MCCCCLXXVIII

            Fonch determenat per
tot lo dit consell, en una
concordant, que fos fet capítol de mostasaph que lo pagell pàguer e dèntol e emfós de qui avant e tot peix
vermell se vena de coresma ha VIII diners la liura de vuyt onzes la liura e per
tot l’any ha VI diners

            Item més lo bogaravell, vaques, serrans, torts e maçots e tot peix roquer se vena la liura XVIII onzes
ha VI diners la lliura

            Item més lo gerret,
bogua e gerla e tot peix de xàvega e de bolig exceptat peix de ventura se vena
la liura de XVIII onzes a rahó de dos diners per liura en pena de XX sous qui
contrafarà. E que los dits jurats del
dit peix afforat ne fassen fer Capítols ordenats en lo libre del mostasaph ab
pena de vint sous axí com aquells conexeran loats e confirmats per lo
magnífic  Governador e altres officials dels Senyors de la present ylla, Vila e
Castell de Eviçe

Diumenge ha VII de setembre

dit Añy

            Lo dia mateix fonch
determenat per lo dit consell tots concordant que lo peix de xàvega e bolig
exceptat peix de tall se hage ha vendre a dos diners la liura de XVIII onzes la liura en pena de XX sous
applicadós al libre del mostasaph.

Dimarts a II de fabrer

Any MCCCCLXXVIIII

            Lo dia demunt dit
fonch determanat per lo dit consell secret tots concordant que les oblades de
coresma vallan ha VI diners enfre
l’any ha IIII diners la liura;
salpes, sarchs, orades, lops, lices, corbes, oradelles e tot altre peix de
scata qui no sia stat afforat se vena h[a] IIII diners la liura de XVIII onzes
la liura en pena de XX sous applicadós al libre del mostasaph.

            Lo dia mateix fonch
determenat per lo dit concell, tots concordant, que tot peix de xàvegua e bolig e peix de tall se haya a vendre dins
lo retxat de fust novament fet en la plaça de la pascateria sots pena de perdre
lo peix e que sia del mostasaph. Tots los quals dits Capítols sian loats per
tots los officials dels Senyors e feta crida.

Divenres a XIIII de Maig

Any MCCCCLXXVIIII

            Lo dia desús dit fonch
ordenat e determenat per lo dit consell, tots concordant, que sia venut lo peix
daval escrit a sis diners la liura de les onze o dotze natures de peix desus
escrits aquí present. E les altres natures de peix stiguen axí com es ordenat
en lo libre den Anthoni Marí e Guillem Clapés e Bartholomeu Rosselló

            Primo la palomida,
verderols, spets, orada, sarch, marbres, aranyes, bonítols, congre, anguiles,
liza, tot a VI diners la liura. Està
en veritat que la liza que pesarà manco de una liura se vena a IIII diners la liura e no més. Sparralons,
morenes, rescasses, ha IIII diners la
liura. Rahós e peix vermell a VIII diners de coresma axí com ja u havem dit
demunt, en altre temps a VI diners.