Discòrdia entre preveres i dominicans

Nota com al 18 de Agost 1677, ajuntats y
congregats lo molt Rt. Sr. Offl., y V. G., lo Ille. Sr. el Dor. Vt. Boffi,
Pre., y Rt. Clero, per rahó y causa que als 8 de dit mes y any dia de St.
Siriaco, Patró de tota la Illa
de lviça, fonch enviat un recado de part dels Maghs. Sors. Jurats, los Maghs.
Miquel Palerm, D. Antt.° Carreres y Nicolau Riera, pera que esta mt. Rt.
Comonitat y Clero se dignàs de acompañar lo frare que havia de predicar lo
sermó de la conquista, que es dit dia de St. Siriaco, y vist per dita mt. Rt.
Comt. que per los Jurats del añ pasat, que eran los Maghs… Roselló, Martí
Almanje y Llorens Guardia, fonch enviat un recado al dit mt. Rt. Clero pera que
es dignàs acompañar lo frare que predicava la quaresma, tan solament per
aquella quaresma, sens que es tingués per exemplar de que dits Pres.
acompañaven los dits frares, ab que tan solment per aquella quaresma
acompañaren alguns sacerdots, a petició del molt Rt. Sr. Pavorde, fr. Leon
Trilla. Ab que dit pnt. consell determinà per dits Rts. Pres. que no volian
acompañar a los frares que predicaven en dita Parroquial, sino que si volian
acompañament aportasen un frare llech; y vist que el Pare fr. Rafel Socies, per
dita rahó, estant per predicar lo dit dia de 8 de Agost pnt. añ lo sermó de la
conquista y no volerlo acompañar los Rts. Pres., sen anà sens predicar, causant
gran escàndol a tota la Illa,
per no aver sermó en dita festivitat y solemnitat de tan gran festa, sent lo
Patró de tota la Illa;
vist axí mateix que lo dia de la
Asunció de Nra. Señora, al 15 de Agost pnt. añ, lo Pare
Sebastià Costa, del Orde de Predicadors, estant a la sacristia pera predicar lo
sermó de dit dia y per no volerlo acompañar dit Clero, sen anà sens predicar,
lo que causà grandíssim escàndol a tot lo poble, sent la festivitat tan solemne
y estant aquell congregat; se determinà que de vuy en avant ningun sacerdot
acompaña al dit frare o frares que vendran a predicar en dita Parroquial, sino
que se aporten compañero quant voldran predicar; y assò es lo que tots unanimes
determinaren. Ad futuram rei memoriam.