Dos religiosos procedents de Càller porten relíquies

Nota com a 30 de Juriol 1644, arribaran a la pnt.
Illa lo Pare fray Joan Bastian y lo Pare fray Pera Molina, de la orda del
gloriós St. Pau primer hermità, de la
Ciutat de Caller, a la qual foran anats per orda dels
Magnifichs Jurats, y aportaren dos caxas, la una gran verda, la qual dins della
se trobaren lo Cos de S. Vestino Martir ab tretze altres Reliquias, set de
Sants, y set de Santas la qual caxa aportan per la Iglesia Major y laltra xica
per nostra S.ª del Roser, dins la qual aportaren lo cos de St. Pere Martir
Callarensis. Aportarenles a esta Igl.ª en la forma que los Maghs. Jurats y Sr.
Vicari Gral. se constituiren en la
Igl.ª de St. Telm, ahont de la barca aportaren las ditas dos
caxas, y aquellas reconegueren conforme la acta del Molt Ille. Sor. Archabisbe
de Caller, don Ant. de Cabra, sens aver en aquellas cosa sino molt serta. Tot
abaxà lo Clero; de St. Telm ab prossesó solemne las aportaren a la Igl.ª Major devall lo palio,
y quant foren al portal despararen quatre pessas de artilleria y la Infantaria tota la
mosqueteria, y quant foren a la plasa de la Torreta vuit armarills, y se colocaren ditas
caxas a lo Altar major, ahont se obrí la de la nostra Igl.ª y se enseñá lo cos
del dit S. Vestino al poble y despues de tancada se deposità dins lo armari del
Altar major, ahont estan vui. Gloria a Nostre Sr. Déu per tant de bé y mercè
nos ha feta: Ell se serveixca per intersessió dells usar en nosaltres de
misericordia, salud en lànima y en lo cos, bones anyades, pau y concordia.
Amen.