Dues mostres del catecisme de la Doctrina Cristiana

20. OBRES DE MISERICÒRDIA

 

Ses obres de misericòrdia són
CATORZE:

SET corporals, i SET
espirituals.

Ses corporals són:

Sa primera, donar menjar as qui
té gana.

Sa segona, donar beure as qui
té set.

Sa tercera, vestir es despui.

Sa quarta, visitar es malalts i
presos.

Sa quinta, da posada a n’es
pelegrins.

Sa sexta, redimir es cautius.

Sa sèptima, enterrar es morts.

Ses espirituals són:

Sa primera, ensenyar a qui no
sap.

Sa segona, donar bon consei a
qui l’ha de mester.

Sa tercera, corretgir es qui va
errat.

Sa quarta, consolar es tristos
i desconsolats.

Sa quinta, perdonar ses
injúries per amor de Déu.

Sa sexta, sufrir amb paciència
ses flaqueses d’es nostro pròxim.

Sa sèptima, pregar a Déu pes vius
i es morts.

 

 

21. BENAVENTURANCES

 

Ses benaventurances són VUIT:

 

Sa primera, benaventurats es
pobres d’esperit, perquè d’ells és es reine del cel.

Sa segona, benaventurats es
mansos, perquè ells posseïran la terra.

Sa tercera, benaventurats es
qui ploren, perquè ells seràn consolats.

Sa quarta, benaventurats es qui
tenen gana i set de justicia, perquè seran saciats.

Sa quinta, benaventurats es
misericordiosos, perquè ells alcançaran misericòrdia.

Sa sexta, benaventurats es nets
de cor, perquè ells veuran a Déu.

Sa sèptima, benaventurats es
pacífics perquè ells seran anomenats fïs de Déu.

S’octava, benaventurats es qui
pateixen persecució per sa justicia, perquè d’ells és

el reine dels Cels.