Edicte del comte de Çavellà sobre la lleva de soldats

Bm-1707-7.5

            Ara ohïu què·s denunciam y
fem a saber de part y manament de 1’Il·lustríssim
señor Don Juan Antoni de Pax de
Orcau, òlim de Boxadós y de Pinós, conde de Çavellà, baró de Vallmoll y de
Orcau, señor de las vilas de Bràfim y Nulles, plenipotenciari del rey nòstron
señor virrey llogtinent y capità general
en lo present Regna de Mallorca e islas adjacents y son ajudant
general, ettc. A tothom generalment de qualsevol lley, grau o estament sian,
qualment en seguida del presidal decret dels 6 9bre propassat, en què se
confirmaren y corroboraren las determinasions del Gran y General Concell en
orde al socorro dels 200 hòmens per la isla de Menorca, segons y com en dit
presidal decret se conté, y axí matex se resolgué donar a quiscú dels qui se
enllistarian dos reals de 8 de entrada y un real mallorquí per quiscun dia dels que estirian en Mallorca y per
tot lo temps estirian en Menorca per quiscun dia un real mallorquí y un pa de
munisió a quiscú, pagadors de béns comuns del Regna, com en dit decret és de
vèurer, y altre resolució de consell dels 12 fabrer propassat se restablex la
matexa lleva per la expedició de dita isla de Manorca y dafensa de est propi
Regna, la qual tot lo temps que subistesca, que serà durant lo beneplàsit de
dita se reial majestad, Déu lo guarde,
serà socorregut cada soldat tots los dias ab lo pa de munisió y ab quinse
diners aplicant los que restan fins al reial
per son vestit y limpiesa donant-se-los axí matex la entrada de dits dos reals
de 8. Per tant, y en execució de dit
presidal decret y determinacions del Gran y General Consell, se nottifica y fa
a saber a tots aquells hòmens de qualsevol estament sien qui voldran enllistar-se
per dita lleva, acodescan a la casa de la ciutat haont los enllisteran, y en
son cas y lloch se li donerà a quiscú los dos reals de 8 de entrada y lo pa de
munició, y dos sous per cada dia en lo modo y forma de sobre especificat, a
saber és quinse diners que serviran per son sustento y usos, y los nou diners
restants per lo vestit y limpiesa, y para que vinga a nottícia de tots menam
las presents ser pregonadas per los
llochs accustumats axí de la present
ciutat com la de Alcúdia y damés vilas y parròquias foranas. Dattum en Mallorca al primer maig 1707.

 El conde de Çavellà 

 Vist de
Solà et de Guardiola regents.
         

 De mandato sua Illustrissima dominationis Antonius Garcias, nottarius secrettarius regia
Majestatem audientiae.

 Las presents
són estades publicadas per los llochs acustumats de la present ciutat per mi, Salvador Alemany, corredor de la Universitat,
y mos companyons, corredors de coll, vuy al primer maig de 1707.