El Governador pren dos joves fugits de la presó

Diu que lo dia que Fransesch Serra y Anthoni
Farrer estaven retrets a la
Iglesia vehé ell testimoni dins la dita Iglesia molts soldats
armats amb arcabussos y metxes enseses, y mes avant veé que lo molt Rnt. senyor
Vicari y lo Loctinent de Governador ab sos notaris tan solament pacíficament y
per sos termens se fayen protest lo hu al altre, als quals se reffer; e aprés
veé com lo dit Sor. Loctínent ab alguns soldats sen pujá alt en lo campanar de
dite Iglesia ab propósit de pendre dit Serra y Farrer, los quals estaven
retrets a una cambreta y tancats, y sentí ell dit testimoni que pegaven colps a
la dita porta, y essent avisat lo dit senyor Vicari sen pujá alt juntament ab
ell testimoni y essent alt sentí ell testimoni com lo dit senyor Vicari
protestava de nou de les inmunitats de la Iglesia y exhortá als retrets no fessen armes ni
resistencia alguna perque convenía, y fehent dits protests vehé ell testimoni
que per dít Loctinent fonch fet manament a mossen Miquel Joan, Notari de la
cort eclesiástica, que a pena de sinch sent ducats sen pujás al castell, e
aprés durant dits protests va veure com lo dit Loctinent posá les mans sobre
dit senyor Vicari dient: teniu al Rey; e a cap de poch veé ell testimoni com lo
senyor Vicari sen abaxá y lo Loctinent sen aportá los retrets per força.