Encant dels béns de Pere Ramon de Llucià

Encant dels bens que foren de Pere Ramon de
Llucià llaurador del lloc des Rubió del qual se fa fiat a Nadal primer vinent
dos parts velló y una poliça a instancia de Llucià Ramon de Llucià com a curador
testamentari de aquell instituit y acceptat.

Primo fonch lliurat al encant una vaca per
doscentes lliures a Joan Ramon de Llucià.

Item una vedella per vuitanta y sinch lliures.

Item un porsell gran per quaranta tres lliures y
un sou a Baltazar Hernandez Alguazil real.

Item un porsell petit per sinch lliures y deu
sous a Antoni Ramon de Juan Pintat.

Item un llançol de estopa per set lliures a
Baltazar Hernandez Alguazil real.

Item una capa de paño obscur usada per setanta lliures
y un sou a Andreu Ramon de Llucià.

Item dos guardapits un vermell de friseta y lo
altre blanquinos de mitja llana per dos lliures y tres sous, a Jaume Tur de
Jaume.

Item un bombet de paño color de pança per divuit
lliures y un sou a Vicent Ramon de Llucià.

Item una parada de un selló de burell y un bombet
de burell per sinch lliures a Vicent Ramon de Llucià.

Item una altra parada de dos toques la una blanca
de estam veya y la altra vermeya usada per deu lliures y un sou a Francesch
Riera de Francesch.

Item unes calses de cotó y unes sabates per vint
lliures y nou sous a Juan Torres de Lluc Besora.

Item una parada de dos camisas de home usades y
tres calsons de lli per vint lliures y deu sous a Baltazar Hernandez Alguazil
real.

Item un sombrero negre per sinch lliures y set
sous a Sebastià Torres de Sebastià Sires.

Item altre sombrero de home color negre per set lliures
y vuit sous a Antoni Planells de Bartomeu.

Item uns calsons de mitja llana negres nous per
deu lliures y deu sous a Baltazar Hernandez Alguazil real.

Item una caixa de pi de set pams de llargària
sens pañ ni clau per vint y tres lliures y un sou a Andreu Ramon de Toni
llaurador de Balansat.

Item altra caixa de pi sens pañ ni clau veya per
tres lliures a Andreu Ramon de Llucià.

Item una aufabia de cabuda de tres mesures per
set lliures y un sou a Bartomeu Colomar de Pere des Rubió.

Item una altra aufabia de la mateixa cabuda per
sis lliures a Andreu Mas.

Item altra aufabia veya y encordada de cabuda de
sinch mesures per una lliura y deu sous a Andreu Ramon de Llucià.

Item una parada de dos plats grans, dos petits y
dos escudelles y dos cadafos usats, un brocal y dos ollas grans, una nova y
altra usada per quatre lliures a la viuda Francina Tur de Joan.

Item tres gerres per trenta tres sous a Antoni
Tur de Toni.

Item un jerrer de tener jerres y dos jerres y un
poal per quaranta y un sou a la viuda Francina Tur de Toni.

Item una parada de un llibrell una cernidora y un
taulell de fer pa per vuit lliures y tres sous a Vicent Tur Nadal.

Item tres canisos per dos lliures y un sou a la
dita viuda.

Item una olla de ferro per trenta lliures y un
sou a Sebastià Torres de Sebastià Sires.

Item uns ferros de cuinar per nou lliures y tres
sous a la dita viuda.

Item una paella de ferro sens manech per set
lliures y sinch sous a Andreu Roig de Andreu.

Item una destral per deu lliures a Miquel
Vallvert.

Item una aixa de ma petita y una barrina per sinch
lliures y dotze sous a Juan Tur de Juan Torre.

Item una reya petita veya per quatre lliures y
deu sous a Andreu Mas paraire.