Escomesa amb pedrenyal i coltell

Bm-1602-7.3                                                                           


                                                                             (…)      dix lo que denunctie a la règia cort és
que en lo die de air capvespre jo·m trobava dins casa de la vídua borrassa al
capdevall del carrer d·en Camaró en companya de rafel serra, Miquel Dezona i cristòfol arbona i stant allí entrà en
dita casa Bernat Pons de Sóller lo qual fa de comissari portant com portava
devall capa un pedrenyal buffetó i essent allí jo diguí que li donassen beure i
ell dix que beguéssem nosaltres i en assò jo diguí «Bon arcabús portes, Bernat»
i ell respòs «si per déu i que trau foch» i tot a un temps posà mà al gallet
per alsar-lo per tirar i jo·m agafí ab lo canó i girí-le·i devés la paret i ell
donà foch i desparà i les pilotes pegaren a la paret i aquimateix desembeinà

[4]

de un coltell i tirà’m coltellada ab que·m ferí a un braç i per juntar-me jo ab ell no·m encarnà i anà-sse’n
i axí creguí i crech indubitadament que dit Pons me volia matar si jo no
m’hagés apartat lo canó que·m tenia davant de mi quant me disparà la
pedrenyalada sens jo haver-li fet lo perquè i aprés a més de assò trobant-me al
carrer del socorredor en companya de Francesc
Barseló i del dit Rafel Serra encontràrem dit Bernat Pons ab lo matex
pedrenyal i venint devés mi tement no·m tornàs tirar me·n aní i·n doní rahó al
jutge de cort al qual me manà que deposàs i axí·u he fet i li fas instància a
dit Bernat Pons que sie castigat conforme ses culpes i que·m diga què li dech
jo i la causa per què ha tirat i assò és lo que passà.

                                                                        (…)