Examen d’apotecari

Die secundo Martii anno a natt. Dmi. M. D. C.
C. X. ― In Dei nomine etc.
― Constituïts en la Sala de la Magnífica Universidad de
Iviza: Los Magnífichs Jordi Llobet, Jurat en Cap; Antoni Llaneras, Jurat segon
de mà major; Juan Magraner, Jurat tercer de mà mitjana; los Doctors en
Medicina, Juan Company, Juan Llorens y Jusep Venrrell, y los Mestres en la
facultad de Apotecari, Francisco Ferrer, Antoni Carreras y Juan Moranta, a hon
per a semblans se solen y acostumen ajuntar y congregar, afi y effecte de
examinar y aprovar a Francisco Planells de dita facultad de Apotecari, per a
conferir-li lo Magisteri, fonch propost per lo Magnífich Jurat en cap als dits
Doctors y Apotecaris que lo examinaren, y haven-se posat lo dit Planells en lo
puesto acostumat, tenint damunt la
Taula la Farmacopola de València, fonch interrogat per dit
Ferrer que explicara la recepta del Ingüent Diacatalion, y buscada en dita
Farmacopola la buscà, y explicant-la, lo dit Ferrer li demanà que traguera la
quinta part de dita recepta, perquè en dita Farmacopola estaven les
confeccions, extractes, Polvos, Ingüents y demés en gran cantitat y ésser
presís per a la oficina partir dites receptes en parts, y més en este Isla, a
hon se gastaven poques Medecines, a lo que respongué lo dit Planells que no ho
sabia, perquè lo seu Mestre no lo y havía amostrat, y alçanse dit Moranta digué
que era veritat, no lo havia posat a tal, però que en la Theòrica estava bo; y los
dits Doctors en Medicina demenaren a dits Apotecaris si lo havien examinat, y
responent dit Antoni Carreras que ell lo havia examinat en la theòrica y que lo
trobava àbil, digueren dits Doctors en Medicina a dits Magnífichs Jurats que bé
li podien conferir lo Magisteri de Apotecari ab tal que hagués de estar un any
en casa de Mestre, aquell que dit Planells voldria, per a conferir en lo magisteri
de dita Facultad de Apotecari, ab lo dit pacte, contador lo any del dia de huy
en havant; y lo dit Planells elegí estar en casa de dit Moranta, que era a hon
havia estat per a dependre dita Facultad. De totes les quals coses em
requeriren a mi, lo Secretari de la
Sala infrascrit, ne rebera aute públic, lo cual fonch rebut
en la Sala de la Magnífica Universitat de
Iviza los sobredits dia mes y any.