Falconada dels turcs a la costa eivissenca

[Perot Tur. I] Nota. Divendres, que comptàvem X
de janer MDXXXIII, vingué huna fragata o berguantí de moros al Carregador y alí
pringué en Ffrancesch Bru, fill de mossèn Ramon Bru, jurat de mà mitgana l’any
present, y lo seu majoral, qui·s deya Nicolau Genovès, los quals anaven a
pexcar. Y aprés anaren a la
Torra Blanca de mossèn Francolí y alí pringueren la muller de
Bernat Sunyer, na Bramona, ab huna xica y la filla de Johan Costa. Y més
pringueren en Pere Toni ab hun minyó. Y, axí, feta la presa tiraren a
Formantera. Y sabuda que fonch la nova, vehent lo camí de la fragata, los
regidors y jurats armaren dos barcas dels Damians y lo laüt d’en Xanxo de Dénia
y anaren en la nit a Formantera. Y lo disapte en l’alba se trobaren en la
fragata a hun loch que·s diu lo Pujol y aquella pringueren a força de armas, de
què mataren quatre moros y malnafraren molts. Y dels nostros foren nafrat en
Ffrancesch Sart y en Johanot Bisbau y en Corso. Y axí vista la gran gràcia
que·ns avia feta Déu, lo diumenge sagüent férem solempna profesó a la Verge Maria dels Sacors,
fent-li lahors y gràcias axí com és molta rahó. En Ffrancesch Sart morí de dita
nafra a cap de dias.

(…)

 

[Antoni Joan de la Volta. II] Nota que lo dia
de Sent Nicolau gloriós, que comptàvem VI de noembre 1543, hora quasi de misa,
aribà un home com a cor[r]eu dient que sis gualleras de turchs desemberquàran a
Malla Garba. Vist açò, lo lochtinent de governador y lo capità desliberaren a
tremèter-y do-sents hòmens della terra y soldats, per a hon merxaren per alla
volta de Senta Aulària. Y com fóran allí diguéran-los que los mor[o]s héran [a]
Arabí. Desliberaren a merxar per allí y, aribats que fóran, véran los moros que
trebalaven a venir alla vollta della Marina per a recullir-y los nostras
cristians. Vent açò, enaren enbés ells per manera que sceremosaren y is
trobaren que no s’i jugava sinó aspasa ab aspasa, de què los nostras ne matàran
sirca vint-y-sinch o trenta, tots degolats, a no pindra nengú a mersè, y
seguint tostemps la victòria fins a fer-los enbarquar. Morí en dita esquaramusa
Lorens Soldevilla, carniser, y lo caval de mossèn Guillem Orvay. Pregam a
Nostre Senyor que nos vulla per a tostemps donar victòria quantra nostras
inimichs. Amén. Lo alferis dells soldats se deea Roies, marit della filla de
Joan Cucarella, picapedrer.