Forma Pronunciandi psalmum

Bm-1601-6.1

            A vós, Senyor omnipotent,
Pare etern e invisible, per medi de vostre fill unigènit, Iesucrist Redemptor
nostre, en virtut de l’Esperit sanct proceint dels dos, invocam y humilment
supplicam que siau servit d’assistir ab nosaltres ací en vostre sanctíssim nom
congregats. Vós, Senyor Iesucrist, per la vostra sanctíssima boca haveu dit
que, sempre y quant dos o tres seran convocats en lo vostre sanct nom, vós
estareu enmig d’aquells. Axí, nosaltres, volent obeir a vostres sancts
documents, zelosos de l’honra i autoritat de la vostra sancta Església, nos
havem ací ajuntat en lo vostre sanctíssim nom contra d’aquell o aquells, los
quals, poc tement a la vostra divina majestat, a les censures y penes de vostra
esposa l’Església, no han dubtat, ab persuasió diabòlica, matar o vulnerar, o
posar les mans en la persona de N., en grau eclesiàstic constituïda, supplicant
a vostra divina majestat siau servit, ab lo braç de vostra potència, confondre
y lligar aquells, com a membres apartats de la vostra sanctíssima passió, de la
unió y consorci de nostra sancta mare la Iglésia. Vós, Senyor,
maleíreu a Caïm perquè matà a son germà Abel, dient-li: maleit seràs sobre la
terra, vago y fugitiu aniràs sobre ella. Llançau la vostra maledictió sobre
d’estos, que han escampada la sang de vostres ministres o posats les mans en
ells. Vagen vagos y fugitius per lo món, sens trobar auxili y favor d’algú, y
maleits sien aquells los quals los daran auxili, consell o favor en alguna
manera, fins a tant que vinguen a condigna satisfactió.

          Destruïu-los, Senyor, com
destruíreu a Sodoma y Gomorra ab foc del cel. Descarregau, Senyor, sobre d’ells
totes les plagues que vingueren a Faraó. Vinga lo àngel percutient y destruesca
aquells, passe a foc y sang les terres, bestiars, possessions, heretats que no
sien. Feriu-los, Senyor, ab llepra axí com a la germana de Moisès. Feu ab ells
lo que féreu ab los qui periren en la sedició de Coré. Obre’s la terra y trague
aquells, axí com engullí y begué a Datan y Abiron, de tal manera que abaxen en
lo infern en cos i en ànima. Maleïu-los, Senyor, axí com maleíreu a la ciutat
de Jericó. Caiguen per terra axí com caigueren les muralles d’aquella.
Castigau-los, Senyor, axí com castigàreu a Acan que manàreu fos apedregat y
tota sa casa y família cremada ab foc del cel. Vinguen sobre ells totes les
maledictions que, contra els menyspreadors de la lei de Déu, en les sagrades
letres són contengudes.

            Maleita sia la terra que
caminen i trepitgen [R.] Amén.

            Maleits sien los vaxells y
naus en què naveguen. Amén.

            Maleites sien les cases y
llocs a ont habiten. Amén.

            Maleits sien estant,
maleits sien caminant. Amén.

            Maleits sien vellant,
maleits sien dormint. Amén.

            Maleits sien callant,
maleits sien parlant. Amén.

            Maleits sien en lo menjar,
maleits sien en lo beure. Amén.

            Sien ferits de fam, set,
pobresa, febre fins a tant muiren. Amén.

            Los seus cossos sien
menjats dels aucells de l’aire y bèsties de la terra. Amén.

            Sien ferits de nafra
pèssima, fúria, frenesia y vagen palpant enmig lo dia axí com lo cego en les
tenebres. Amén.

            Maleit sia lo cap
d’aquells. Amén.

            Maleit sia lo cervell
d’aquells. Amén.

            Maleits sien los ulls y
orelles d’aquells. Amén.

            Maleits sien lo nas y boca
d’aquells. Amén.

            Maleita sia la lengua y
dents d’aquells. Amén.

            Maleit sia lo coll y
garganta d’aquells. Amén.

            Maleit sia lo pit y cor
d’aquells. Amén.

            Maleites sies les espalles
y espines d’aquells. Amén.

            Maleites sien les mans y
dits d’aquells. Amén.

            Maleites sien les cames,
ionolls y peus d’aquells. Amén.

            Maleits sien los nirvis,
venes y iunctures d’aquells. Amén.

            Maleites sien totes les
coses interiors y exteriors d’aquells. Amén.

            Ab Judes sia la sua
habitatió en lo infern. Amén.

            Ab Belzebuc, príncep del dimonis, en
los claustros de l’infern sien reclusos y tancats. Amén.