Francesc Marçal: Sobre el preu del blat a Menorca

Bme-1650-10.7
(…)

11 Preludi 7. Com per la curtadat de la Isla, que niguna de les dos majors vilas excedex de 650. fochs, contant tambe les possessions, mil quarteres de Blat mes del necessari a qualsevol de aquellas, causa vna gran abundancia, y mil manco, vna gran penuria; per ço sera be dividir les cullites en tres generos, com les dividexen los que atenen al govern de aquelles republicas: asso es vnas abundants, quant en el principi del segar, à notorio, se veu hi haura Blat sobrat en la Isla: altres esterills, quant similment se veu hi haura falta: altres mediocres, que es, o quant moralment ni falte ni sobre: ó quant se tem, no vinga a faltar.

12 En los añys abundants los Iurats de les vilas nos curen molt de administracio frumentaria, que ells diuen no fer botiga; asso es no compren Blat en lo estiu per vendre despres entre añy à los necessitats, qui nos pogueren proveir per tot aquell; per que atesa la abundancia de la cullita, y que alli nos conserva lo Blat de vn añy per altre, estan certs que en tot lo discurs del añy no faltara Blat als quin voldran comprar, no sols á la afforació, pero encare a menos, com es ordinari en semblants añys que los venedors preguen á los compradors: sols fan provisio para pastar entre añy les flaqueras, per los mes necessitats, y forasters.

13 En los añys esterils procuren los Iurats de cada vila proveir en lo estiu tot el Blat que poden, para tenirna sempre en la botiga publica de venal, sens que hi haie falta. Y perque en aquexos añys esterils no troben qui voluntariament los ne vene tot el que han menester, compellexen als qui tenen cullita de Blat en lo seu terme, á vendrels tot lo que tenen sobrat. Y perço, si los pagesos han menester diner, los ne donen á bon compta los Iurats, qui van rabent lo Blat en lo mes de Iuriol, ó quant el pages lo te net; y despres de feta la afforacio, conforme aquella ajusten los comptes, y paguen els Iurats á cumpliment á tots aquells, de qui han pres Blat.

14 Y para vendrel despres en la botiga aiusten los Iurats sobre el cost del Blat los gastos de magatsens, ministres, minves, y altres necessaris a la communa administracio frumentaria, com son censals, ò interessos, que la clavaria de forments pague per la massa de diner empleat en Blats, vel alias en benefici de la vila. Y per tots los sobredits gastos venen los Iurats el Blat en la botiga mes car de la afforacio 6. ò 8. sous per quartera. Imó si han fet venir Blat foraster, aiusten lo cost dels dos à la quantitat de vn, y altre; venent axi el foraster à menos de lo que costa, y el de la terra à mes del que costa.

15 De hont se veu la necessitat tenen de massa frumentaria aquellas vniversitats para endolcir lo exces del preu, aque esta lo Blat foraster posat en la vila, que lo ha menester. Y axi sempre que la Vniversitat de Ciutadella, ò Maho pot tirar Blat del Mercadal, y Ferreries, ho procura cada qual ab totes diligencias, pagant per asso de ports (si de altre manera no poden haver Blat) als venedors, fins á raho 10. sous per quartera, ultre de la taxa del Blat, no essent la distancia mes de tres lleguas, fins á quatre; perque sempre judiquen gran conveniencia en asso, sols no tinguen de procurar Blat de fora la Isla, ò alomenos no tinguen de ferna venir tant de foraster, que sempre los costa à raho de dos lliures mes per quartera, que el de la terra, encare que hajen ajustats els sobre dits gastos de ports; puis la afforacio de Blat en Menorca, etiam en los añys mes esterils no excedex de 2. ll. 5. sous per quartera, ò poca cosa mes.

16 En los añys mediocres axi matex se proveiexen les Vniversitats, y fan botiga, ó perque si en lo discurs del añy se mostrave flach el venidor, nos retirassen los venedors; ò perque si sobre vingues armada (particularment en Maho) no faltas Pa fresch als compradors. Y si be es ab la forma referida, pero no ab igual rigor de compellir los pagesos à vendre tot el Blat, quels sobre, anels Iurats. Ab tot axo per la diligencia de les Vniversitats en semblants añys sempre es ocasio de que los particulars tenen dificultat en trobar Blat venal, podent ne alcansar à soles, ò per grans diligencias, ò per particulars amistats.

(…)