Glòries i miracles d’Antoni Aguiló, àlies Tonió menor

Bm-1789-2.1


Conexeu en Tonió

aquell qui feia de espia,

vuy un poc pasat mix dia

l’an posat a se presó.

            Per
què?

Perque feya de traydor

a quanta gent conexia.

            Responeu

Se llàstima és que no sia

a se de la Inquisició.


2

No he vist homo més flach,

qualsevol vilesa feya

perquè ly dasen com deia

un empleo en es tabach

un bon medi és perquè pach

quantas vilesas ha fetas

axò seran ses completas

d’esta festa que farà

de aquest modo pagarà


ses pesetas que n’a tretas.


3

No·u vist Judío més fi

contra la christiandat

que si·l aguesen cremat

com sa mare el va parir

certament podrian dir

molt més alabanzas d’ell,

y ara se seva pell

no estiria en contingència

de aver de fer penitència


a se
costa des Castell.


4

S’altra cama se rompés

en surtir de se presó

y es cervell ly botigués

com ses balas de un canó,

per ell no·y heurà perdó

si no se’n arrepenteix

axò y molt més mereix


per sa seva dolentia