Goigs de Nostra Senyora del Toro

Bme-1868-6.2

En el Cel la mes honrada

Verge en dignidat sens par,

Del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

Dolsa, pia, clementisima,

ningú heus vol desamparar;

de una joya tan riquisima

MENORCA volgué dotar:

La sua Imatge sagrada

del Cel quant va devellar,

del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

Alt en la montaña bella,

que fa la
Isla famosa,

mostrá Deu la marevella

de esta pedra preciosa :

De la
Verge inmaculada

fonch favor molt singular,

del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

En un desert deleytós

junt la montaña vivían,

fora del mon engañós,

Frares, qui á Deu servian;

A un de ells fonch revelada

per modo particular,

del Toro anomenada

vullaumos sempre ajudar.

El Thesor celestial,

que volgué Deu publicar,

una estrella feu señal

que la anasen á trobar;

Una nit molt reposada

tornant com el dia clar,

del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

Ordenats ab gran decoro

los Frares ab Procesó,

anava en forma de Toro

un Angel leal guió :

Muntant una aspra montaña,

fentlos lloch para pasar,

del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

Una alta y molt dura roca

en molts pasos se vá obrir,

per ahont el Torp(?) toca,

tot junt lo va dividir:

Feu camí pla de pasada

per poder alt arribar,

del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

Quant al mes alt arribáren,

baix lo Toro agonollats,

lo Te Deum tols cantáren,

la
Imatge
varen
trobar.

 

De claror gran rodeada,

mes brillant que el Sol mes clar;

del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

Una llantia que allí estava,

per divina providencia,

dins la
Coveta cremava

de molts cents añs en creencia :

Esent del Cel preciada,

per ço la vol tant honrar,

del Toro anomenada

vullaunos sempre ajudar.

Tal dó fonch aseñelat

per demostrar son valor;

miracles grans ha obrat,

á tots mostrant son favor:

En los treballs invocada,

el remey no pol faltar, etc.

En un temple sumptuos,

en art ben edificat,

y un Convent Religios

á la
Verge dedicat:

Está María honrada

ab qui havem de esperar, etc.

Los devots ab devoció

vos venen á visitar,

del Toro anomenada

vullaunos
sempre ajudar.