Goigs de nostre seràfic pare Sant Francesc

Bm-1767-6.2

Lo Illustrissim, y
Reverendissim Señor Don Francisco Garrido, y de la Vega, dignissim Bisbe de
Mallorca, dia 7 de Novembre de 1767, concedi 40 dias de perdò, à los qui
devotament llegirian, dirien, ò cantassen alguns de estos Goygs de nostron
Serafich P. Sant Francesch.

 

GOYGS
DE NOSTRON SERAFICH PARE SANT FRANCESCH.

 

     Puys sou en tot un exemplar

de virtut rara;

vostros devots vullau guardar,

Serafich Pare.

     Perque
á Jesus fosseu semblant

ja quant nasquéreu,

en una estable hermos Infant

el mon vinguéreu:

Pressagi fonch molt singular,

si be es repare; &c.

     Vn Angel, com á Peregrí

en el Baptisme,

vos assistí ja de Padrí,

rendit lo Abisme:

y diu de Vos se ha de cuydar

la vostra Mara; &c.

     Aquells
tres Reys tant celebrats

qui á Bethlem foren,

á vostros peus com á postrats,

tambe heus adoren:

A Christo el Cel para semblar

tot vos prapare; &c.

     Tot un assombro de humildat

la vostra vida,

per tota la posteridat

será aplaudida:

La que no dexa de admirar

el mon per are; &c.

     En Porcincula lograu

gran Indulgencia,

quant de Maria interposau

la assistencia:

En vostro Temple es pot guañar

cade añy encare; &c.

     Com
á prendas del seu amor

dexá estampades,

en vostron cos Christo Señor

llagas sagrades:

Mans, peus, costat vos vá marcar

Ell care á care; &c.

     Llagats los vostros peus, y mans

en la montaña,

se veren maravellas grans

de la campaña:

á molts de pobles vá pasmar

una llum clara; &c.

     El Sant
Cordó, que vos ceñiu

á tants de pobles,

y molts á Christo convertiu

fentlos mes nobles:

es arma para defensar

á tot Confrare; &c.

     En el
Sepulcre generós,

com si viu sia,

dret vostron cos miraculós

causa alegria:

Que en esto sou particular

be se declare; &c.

     Molt prest un part feliz donau

á las parteras,

sorts, segos, muts, coxos curau,

amansau fieras:

Per qualsevol miracle obrau,

de Deu sou vare; &c.

     De tots los Pobles, y las Gents

sou adjutori,

las animas treys dels torments

del Purgatori:

Ditxós el quius sap obligar,

y en Vos se empare; &c.

 

Ja, que posat en el Altar

del Cel sou Ara;

vostros devots vullau guardar,

Serafich Pare.