Goigs de Sant Bonaventura

Bm-1800*a-6.2

     Doctor y
Sant singular

Seráfich Bonaventura;

Vullau a Jesús pregar

Nos don del cel la ventura.

     Florencia
el ser vos doná

Llinatge noble y antich,

Fervos sant Deu procurá,

Dels menors essent vos xich:

Quant en faxa heus va enviar,

Una mortal calentura; etc.

     Estant vos per espirar

Francesch el Seráfich Pare

La salut heus va tornar,

Saludantlo vostra mare:

Fent vot de vos entregar

De son orde a la clausura, etc.

     Ja profés en brevedat,

Fonch vostra sabiduría

Tal, pues Sant Tomás pasmat

Buscant vostra llibrería:

Per llibres vareu mostrar

De Cristo en creu la figura; etc.

     París
Cátedra heus va dar,

La orde el generalat,

Gregori heus maná aceptar

Capello, junt al bisbat:

Y el Papat per vos va estar

A vostra judicadura; etc.

     En
Concili y Consistori

De León vareu morir,

Y a los Pares de ell Gregori

Ab dolor de cor va dir:

Tal mort perdua es no vulgar,

De la
Iglesia ¡oh pena dura! etc.

     Vostros
escrits tants, del Cel

Nom de querubí heus han dat,

Y en ves Deu lo amor y zel,

Nom de xerafí encarnat:

Y creimvos de Deu gosar

Entre els sants de més altura,

Vullau a Jesús pregar, etc.

     Tomás
angelich doctor

Ja en vida vos deya Sant,

María en el séu amor

Lo cor vos aná abrassant:

Y Jesús vos feu entrar

Dins son pit per la rotura, etc.

     Dau
sucessió, dau vida

Al minyó, qui nasqué mort,

Y la prenyada afligida,

Qui en el part vol bona sort,

Invocantvos, sens tardar

Treu a llum la criatura; etc.

     De epidemia, esquinencia,

Pruaga y mals esperits,

Llagues y tota dolencia

Son moltíssims los guarits;

Y a moribundos cobrar

Salut feu vostra fe pura; etc.

     En
fortuna, el navegant

Qui vota a vostra capella,

Fer pelegrí, va cessant

Prest la tempestat més bella;

A port segur vé a arribar

Y cumplir son vot procura,

Vullau a Jesús pregar; etc.

     Volent vos la mort citar,

O gran Sant Bonaventura,

Vullau a Jesús pregar

                                                      Nos don
del cel la ventura.