Greuges dels eclesiàstics contra el governador

En 2 de Agost de 1660, ajuntats y congregats dins
la llibreria de la Rt. Comunitat
de Iviça lo Ille. Sr. Dor. y Canonge Pere Rosselló, pe., Oficial, Vicari y
Visitador Gral., ab la major part del reverent Clero, fonch proposat per lo
Dor. Franco. Orvay, Procurador major de dita Commt., que atès y considerat que
en 27 de Juliol 1660 lo Governador Don Jacinto Ferrán de ma poderosa ab gran
violencia desterrà al dit molt Rt. Sr. Official y Vicari Gral. ab sos ministres
en la Isla de
Formentera y Malvins, sens permetre que se li donàs sustento algun de menjar ni
beurer, y que per altre part lo dit Gor. està fent cada dia molts agravis als
Eclesiàstichs impedintlos las embarcacions y fentlos pagar llisènsias molt
exesivas y usurpanse la
Jurisdicciò eclesiàsticha, per ço convenia que la Rt. Comt. nomenàs un
sacerdot a disposició de dit Sr. V. G. pera que vaja a Tarragona y Madrid a
portar los despachs que li seran encomenats y solicitar de aquells acta
aportant solució dells. Per lo que la dita Rt. Cmt. ho ha tingut per bé y la
major part concordaren en que dit señor V. G. puga enviar un sacerdot
señalantli per sos treballs y gastos sis sents reals de plata y la presencia de
la Iglesia, y
sempre y quant lo Illm. y Rm. Sor. Arcabisbe no li aparagués que dit Rt. pas a
Madrid, ab tal cas la dita reverent Comt. li done la mitat, que son 300 Rs., y
sempre y quant porte la resolució de lo que se li serà encomenat se li dona
sent escuts, y axí mateix fonch resolt per dita Rt. Comt. que es puga pendra
per lo diner que serà menester per buscar la plata de los residuos que deuen
los precuradors de per cassos, y mentras sestiran a cobrar de dits procuradors
se tregan y valgan del diner que al present se troba en la caixa dels deposits,
per lo que dit Sr. Offl. y V. G. decretà y vé bé en tot lo sobre dit. Y fonch
determinat per dita Rt. Cmt. de asegurar lo Rt. que anirà per dit afecte, anada
y vinguda, de cativeri qualsevol sia, y la seguretat se pagarà a mes dels sis
sent reals y presència. Per memória ad laudem Dei. Amén. Jesús.