Importació de carn de Menorca i establiment del dret “ajuda de carn”

Die
XII dictorum mensis et anni
, congregats y ajustats dins la sala de la
present universitat tots los sobre dits, fonch determinat per aquells, tots
conformes, que sia propossat als savis de consellers que ja tots veuen la gran
penúria que tenim de carns per no haver-n’i en la present ylla, cossa que tant
necessària és per lo mantaniment del cos humà y havent sercat los magnífichs
jurats alguna persona qui volgués assegurar y en alguna manera aportar carns
per proveir la present ylla an trobat mossèn Bartomeu Colomar, parayre, lo qual
se·s offert de anar a Menorca per proveir la present ylla de hu, dos o tres
càrrechs de carns, ço és, lanars, bovines y porquines, offerint-se de vèndrer
aquelles al preu van en la present ylla ab tal emperò que la present
universitat sia obligada de pagar-li dels béns seus sens haver de cobrar-se
rres d’ell los nòlits de dita carn, y axí se propossà als savis de consellers
si·ls aparexerà fer-ho de la manera que ho demana dit Colomar o de altre manera
que millor los apareguerà a ffi y affecte que la present ylla sia proveÿda de
cans ab la millor comoditat que a tots aparexerà.

 

Fonch
determinat per tots los sobre dits que serà propossat si aparexerà als savis de
consellers que vista la tanta penúria que tenim de carns com dessús és dit y
ningú vol proveir per carns attès que per totes les parts qui·ns stan veÿnes
n’i a alguna falta, que per ço se fassa y de nou instituixca un dret que·s diga
ajuda de carn y sia aquest que per cada liura de moltó ara sia cuyut o tornegat
o femella paguen los qui compraran la carn un dobler més per lliura de com huy
se ven y lo mateix de la vedella que·s vendrà a preu del moltó y del bou,
vaques, crestat, cabres y porquí se pach un diner per lliura y los carnisers
tendran y servaran lo mateix orde que 
tenien y servaven en l[o cizar de la carn], ço és, del qual nou impòsit
no tan solament se seguirà que tendrem abundància de carn però encarà redundarà
bon orde en la carneseria perque·s tendrà compte de tot lo bestiar que·s matarà
y pessarà y vendrà entre los abitants, y lo dit comprador de dit dret pagarà lo
preu de aquell per terces de tres en tres messos conforme los altres drets y
dites terces pagarà al magnífich bosser y depossitari de la present universitat
en partides de qual entren tots los dinés de la present universitat, lo qual
bosser y depossitari sia obligat exigir lo proceÿt de dit dret y dels dinés que
li entraràn en poder rebrà dos diners per lliura com reb dels altres dinés, y
dit bosser y depossitari no pusca difinir sens que no haia cobrats los dinés de
dit dret y aquell destribuÿts per pòlisses de dits magnífichs jurats tantum
faedores per dit efecte de ajuda de carns o depossats dins la caxa de la
secrestia hon se depossen los dinés de la sal.