Insubordinació d’un capità

Huy diumenge que contam XXV del mes de juliol, any
MDLVII, de provisió del molt magnífich senyor governador, congregats y ajustats
dins la sala de la present universitat los magnífichs mossèn Miquel Johan de
Ffranch, mestre Antoni Vileta de Jordi, mossèn Johan Roselló de Miquel, jurats,
lo magnífich mossèn Joanot Bru de Ramon, quart jurat, lo honorable y discret
mossèn Miquel Arabí, notari, síndich de dita universitat, e yo Miquel Joan,
notari y scrivà de dita universitat, en e sobre lo scàndal y avalot causat
estos propasats dies per lo capità dels soldats, don Alonso de Endrada, fent lo
pagament als soldats y gent de guerra qui residixen [en lo] present castell,
vila e ylla de Yviça, essent-se pres de […] prou scandaloses y desonestes
contra lo molt magnífich se[nyor] Jaume Salbà, governador e capità general de
dita vila e ylla per v[oler] aquell mirar en lo que convé al servici de sa
magestat en lo fer de dit pagament, lo qual capità és estat tant desmedit
contra dit senyor governador que son desacomediment ha causat un gran scàndell
en tota la ylla y en los abitants e vehïns de aquella y perquè de senblant
desconcert y desfeta és bé que sa reial altesa ne sia avisada ab home propi
perquè dega provehir lo que servey li sia, y los dits magnífichs jurats no
puguen esser culpats de negligens y de hòmens poch respectans lo zell y honra
del rey y per sublevar alte maior inconvenient que·s poria seguir no donant-s’i
lo remey necessari. Per ço, fonch determinat per tots los sobre dits, tots
concordans, que sia propossat als savis de consellers que si aparexerà, sia
tramès un home propi en cort de sa reial altesa per a informar del dit capità y
del desconcert y scàndell seguit per aquell, supplicant a sa reial altesa man
que s’i fassa la condigna provisió que a son real servey aparexerà a fi que
senblants tumultos y avalots sien remediats, donant a l’home que anirà larch y
bastant poder qual aparexerà als dits magnífichs jurats per a supplicar,
demanar y obtenir tot lo que més aparexerà als dits magnífichs jurats convenir
al bé y descans de la present universitat e dels particulars, vehïns e
abitadors de aquella y si aparexerà a dits savis de consellers donar loch y
poder als dits magnífichs jurats de anomenar, elegir y deputar la persona que a
ses magnificències ben vista aparexerà, donant-li lo salari que a ells
aparexerà puixs no accedixca més de mig ducat que és acostumat donar a
qualsevol síndich y V lliures per un mosso, com és acostumat y que ara de
present se fassa tall de cent y sinquanta lliures per la anada del dit síndich,
pagadores per tots los vehïns de la dita vila e ylla, com en senblans talls és
acostumat.