Inventari de béns de Ferrando Valentí

Bm-1524-7.2

           Et die mercurii X mensis februarii anno MDXXIIII magnifica domina Johanna
Valentina dicto nomine decens et assencians res et raupas inferius descriptas
hereditatis dicti magnifici Ferdinandi Valentini que fuerant in abscondito
propter plebeos furores per dictum doctorem seu dominam illius uxorem reposita
nunch de novo ad manus suas pervenisse ideo, etc.

            Primo
CLXXX ducats d’or venecians

            Les coses següents són a
possar en lo inventari de missèr Ferando Valentí

            Primo
CLXXX ducats d’or vanasians

            Item
un lit de pots en què ha quatre matalafos de lane e un de pale

            Item
tres alfabietas de selar olives

            Item
un oró de tanir forment

            Item
un peveló de orlande grosse ja usat

            Item
una flesade cardade

            Item
dos tovales, unes pisanesques e unes cordelades

            Item
un mantó de ximalot negre

            Item
un gipó de valut leonat vell

            Item unes mànegues de satí groch
qui eren de le senyore Anne, muler sua

            Item una caldera xique

            Item
una pella vella

            Item unes plenthoffes[1] de
valut negre

            Item unes estovales de pestar velles

            Item tres camisetas de orlande de son fill Toni Ferando

            Item quatre cambuxos dell dit son fill

            Item sinch bonerenys dell demunt dit

            Item tres capalets e quatre benes de portar demunt
caleta dell matex

            Item un feset de fustani blanc
de le senyore Anna, muler de dit defunt

            Item un feset de blanquet de le dita done

            Item un cos de ximalot leonat de la dita dona

            Item tres goneletas dell fill dell dit misèr Ferrando, una de fustani e
dues de burell blanquinós


            Die mercurii X februarii 1527 


            Testes Johannes Bestard et Jacobus
Bestard ville de Binissellem.


[1] Corregim plenthaffes.