Inventari de cas Donat dels Banys de Sant Joan

Bm-1792-7.2

         En la vila de Campos día 1
de mars de 1792, se es constituit personalment en lo Oratori de la Font Santa lo honor
Pera Garcías fill de Onofre, Regidor amb companyía de mi lo infrasquit[1] a fi de fer inventari de
los mobles del dit Oratori a fi de entregarlos a Joan Ballester fill de Joan,
alias Paulo, elegit novament donat y alli personalment constituits se ha
inventariat lo siguent.

           A dins el rebost tres
taules de pi llargues y una patita, vuit bainchs de pi llargs i dues cadires.

          Dins la cuina cuatre
cadires o tubalets y cuatre banquets, una tauleta de pi vella, unas esgrellas
vellas, una pala de du foc, unes esmolles, uns ferros bons, uns llevadors de
olles bons, dues gerres, una cadufa, sis llums y un murter de pedra de Santany.

           Dins el rebost vintidos
plats grans i 153 plats petits de tota espesia, 32 escudelles, 29 ribelles, dos
ribells grans un gran i un mediá, un tallant, un piló, un setrill de terra de
du oli, dues olles de ferro amb ses cubertores una gran i altre mediana, dos
talladors un redó i l’altre llarg, una alfabia mediana, dues pelles de aram i
una graixonera, una cuiera grossa, 56 cuieras petites i tretze forquetes de
fust, deu olles entre grans i petites, una tapadora de terra per la pella, un
ast de ferro per rosti carn.

           Dins la cambre de la font:
Unes esgrelles noves, un llantó i una caldera de aram de 16 lliures, un caixó
dins la paret, un poal i dues picas per rentarse.

         Dins l’altre aposento una
tauleta de pi vella, tres cadires de Barcelona i dues mallorquines i una de
fust amb respetler de repós, un rotlo de braser, una caixa de pi vella amb pany
i clau amb sis llansols, dos de estopa i cuatre de drap, dues coixineres de
drap noves, dues tavaioles bones, 15 torcabocas nous i 12 torcabocas vells,
sinch tovalles de taule, cuatre de drap i una de obrat i un llansol.

         Dins l’altre aposento, un
bufet de pi, cuatre cadires de Barcelona, un tubalet, un llit de bancs i un
canyis de canya amb sa marfega i matalás i dos coixins, un rotlo de braser amb
un ribell, un cuadro de San Joan i un llantó.

          Dins l’aposento de la Justicia, un llit de
bancs i un canyis de canyes amb sa marfega, matalás i dos coixins, dues cadires
de Barcelona, una taula de pi i un llantó.

          Dins l’aposento des mitx,
dos llits, un banc, i canyisos de canyes, dues marfegas i cuatre coixins i una
branca de ferro amb llantó.

           Dins la cambra del Donat,
un llit de bancs i pots, una marfega de llista de daus, dos coixins plens de
llana, dos arcs de ferro per rosti, dos ferros de cortines, un fester, un serca
pous estropeat i dos pots de posar pa, una caixa de pi vella, una marfega de
estopa.

           Dins altre rebost de dins
la casa, cinc tasons de beure aigoardent, dos de crestai y un de vidre, cinc
tasons cuatre de vidre i dos de crestai per beure vi, cuatre botellas, tres
brocals, sis llantons, sis plats de cafe grans, 24 plats petits de foc, tres
plats obrats comuns per posar los tasons, 12 chicares, una chocolatera i una
gerreta.

           Dins l’entrada un banc de
respetlé de pi, una cadira de repós de pi i una aixade.

           Dins el cuarto dels obrers
un llit amb dos bancs i tres pots de pi.

          Dins el cuarto dels
capellans dos llits, un de bancs i canysades de canya, una marfega i matalás i
dos coixins i lo altre de bancs i canyis de canyes amb marfega i matalas i dos
coixins, cuatre cadires de Barcelona, una tauleta o bufet de pi i un orinal
aixi mateix com en los demés cuartos i un llantó. Mes com van al có un llantó.

           Dins la paisa un ase negre
de sirca sis anys amb son albardá i baiases i un arganyells.

        El qual inventari se
entregá a Joan Ballester alias Paulo novement e elegit Donat del dit Oratori
perque lo tengui en bona custodi i don bo vertader conta a la fi de sa
administració i procur son aument, el qual estant aqui present confesa aver
rebut tot lo contingut en lo present inventari essent present per testimonis
Joan Ballester de Joan Paulo i Sebastiá Macari de Sebastiá. De lo que don fé.
Antoni Sala, secretari.

 

          El qual Ballester lo han
constituit Donat amb les pactes i condicions siguients:

         Primé pacte, tendrá
obligació dit Donat de tenir oberts i ben net tot a sabre: la casa, cuartos i
Ilgesia i robes i parament de casa, servir la misa, captar mentres dirán la
misa i posar les llimosnas dins el caixó de San Joan.

          Mes deurá servir tots los
qui anirán a visitar San Joan i suministrarlos de la casa conforme la calidad
de les persones.

          Mes tendrá la obligació de
acompanya el solpás.

          Mes tindrá la obligació de
tenir llenya per suministrá los qui anirán a visitar San Joan, i per la festa
teia per cremar tres festés tota la nit.

          Mes eurá asistir si heia
alguna falta parament de casa i ajudá quant se fará obre en dita casa.

         Mes deurá conrrar
l’hortet, cavá les figueres, sembrá ferratge per la bisti, sembrá verdura i
donarne a los qui aniran a visitar San Joan.

          Mes tindrá obligació de
captar anyells, llana, formatge, ordi, palle, blat, llegums, garroves, olives,
oli, pollastres, vi, pebres per envinegrá, canyo, canyas i tot lo que li
manarán los Obrers i entregarló tot en el Sr, Obrer Clavari i donarli conta de
totes les almoines i les darán inmediatament de haverles rebudes i cada vuit
dies compareixerá a pendre resolusió de lo que s’ha de fé.

          Mes captará el pá que
nesesitará per son us.

         Mes: que de la bistia que
té de San Joan no puga usarle mes que per el servisi del dit Oratori a no ser
tengui llisensi de los interesats.

          Mes: es pacte que per son
salari se li donará dues lliures cada mes.

          Mes se li donará un anyell
per Pascua del que captará i un gall a Nadal, ni es milló ni es mes dolent.

          Mes: el vi que captará se
li donará amb tal que deurá tenir vinagre per la casa i per envinegrá pebres.

          Mes: Se li donará llegums
per son manesté que serán nou almuts de faves i nou almuts de guixas.

         Mes: Li donarán formatge
de cade deu lliures del que captará una. De la llana que captará de cada vint
lliures una. Se li donará ordi per la bistia segons lo que voldrán los Obrers.

 

          1 mars de 1792.


[1] Corregim infrasquit.