Inventari de la capella i Església de Sant Cristòfol

Bm-1682-7.2

            Primo se a trobat en la Sacrestia de dita Iglesia uns calaxos grans de
tenir ornaments.

            Item dos gàlsers de plate ab ses patenas sobredeurats.

            Item un
ensenser de plate ab una barqueta y cullera de plate.

            Item
un solpasser de plate.

            Item
una creu de plate per lo altar major ab lo peu de fust pleteat.

            Item
en la Capella
de St. Christophol quarante y dos presentalles de plate.

            Item dos coronetas de plate, la una
de nostra Señora y la altre del Bon Jesus.

            Item tres reliquias, la una de plate ab
la reliquia de St. Christophol y las dos de fust, ab las reliquias diferents
vidras.

            Item un platillo de plate ab dos
canedellas de plate.

            Item una pau de plata ab un Christo al
mitx para donar la pau.

            Item una llàntia de plate ab ses
cadenillas ab las armes del Collegi a le capella de dit Sanct Christophol.

            Item un pom de vidra ab diverses Reliquias.

            Item quatre efigies de St. Chistro Crusificat, ço es dos de bulto y
los altres dos ab creus.

            Item una creu de lleutó que servex per los aniversaris.

            Item une tombe y un cubertor de tela satina negra ab une creu
vermella qui servex per los aniversaris, molt vella.

            Item tres efigies de bulto del niño Jesús, aço es dos ab vestidures
de tebi y lo altre sens vestidura.

           Item dos figuretas de bulto ab una reliquia una de St. Sebastià y
altre de St. Christophol que se aporte ab lo gallerdet tot vell y rumput.

            Item un panó gran de domàs groch y vermell ab un leo de fils de or
y asta ab sa bolsa de domàs groch.

           Item un gallardet de domàs vermell guarnit de groch y verd ab sos
cordons y se aste, tot vell y dolent de que no sen poden servir però hare;
novament se ha fet un gallardet de domàs vermell guarnit de groch y verd.

(…)

            Item sis llimies per desobre lo altar, ço
es tres de filampua y les altres tres de brinet.

            Item quatre palias de filampua y altres
del matex.

            Item una tovellola de axugar mans vella.

            Item quatre
tovalles de St. Christophol blancas.

            Item set
camis.

            Item set àmits.

            Item
sinch siñells y dos tocados de calis.

            Item tres tovelloles de lavabo.

            Item tres ruquets, dos per los miñons y
lo altre per lo escolà.

            Item dotze vestes blancas.

            Item un vel negra del St. Christo vell.

            Item una vestidura de tefetà morat per
Nostro Señor per la processó del Dijous Sant.

            Item una cota blava.

            Item un guarda palis de sepí.

            Item
un gelosia per el chor ab les armes del ofici.

            Item quatre llunetas ab mostra vermella.

            Item
una escala que son sis pots de sepí.

            Item una caldera de aram plantade.

            Item dos pouals de fust ab sercols de ferro ab ses cadenas y
corriola al pou.

            Item 14 vesos de tefetà grochs y vermells.

            Item sinch mandils, dos de tefetà vermell, dos negras y lo altre
pardo.

            Item una cortina de cotonina per la capella de
Ntra. Sra.

            Item una creu ab lo Sant Christo a la sua Capella.

            Item un retaule de Nostra Señora de la Corona a la Sacristia.

            Item un tern de tefetà vermell guarnit de trenilla de plate.

          Item una casulla de brocat encarnat ab sa estola, manipla, bossa de
corporals y cobri càlser de lo mateix guarnit tot de galonet de or nou.

            Item un tern negra de ximellot guarnit de galonet de filadís color
morat ab se tavellola de faristol.

            Item una tovelleta de brinet per el lavabo guarnida de rendeta
bona.

            Item una bandera de tela ab la efigies del St. Christo.

            Item uns palis de brocadillo blanch nous ab passemà de or.

            Item altres palis de guademesil.

            Item una bassina de llautó de llàntia.

            Item sis gresols.

            Item
vuyt cadires de repòs ab claus deurats.

            Item dos ares de altar llevedisses grosas.

        Item sinch llànties de plata, ço es tres a sa Capella del St.
Chisto, una a lo altar major y la altre a la Capella de St. Christophol.

            Item platillo de plata ab les Animes del purgatori en que es escrit
lo nom de Barthomeu castelló, blanquer.

            Item set ruquets dels Señors Capellans per oficiar.

            Item altre tovellola de axugar mans bona.

(…)