Inventari de la possessió de Son Bujosa (Banyalbufar)

Bm-1507-7.2

            Primo en lo pati de la dita
possessió atrobí les coses següents
:

Primo un covo e una pollera de canyes e verduchs.

Item una scalla dempalltar.

Item dues ascasses de leurar.

Item una caduffa de rentar les mans.

Item una fulla de serra vella.

Item dos arsons de bast sens levorar.

Item un corn e un lumaner de tella.

                        (…)

            En la cuyna atrobí les coses següents:

Primo dos ferros.

Item quatra lumaners.

Item uns levadors.

Item dues olles de coura una de vuyt scudelles l’ altra de quatra.

Item un ast de ferro.

Item un cadanat ab se clau.

Item dos bassins vells foradats.

Item una pella ab una giradora vella.

Item una caldera e un caldaró vell.

Item dues olletes de terra e dos libells.

Item una gavata de fust.

Item dues gerres de terra.

Item tres cadaffos de terra.

Item sis scudelles.

Item un setrill de terra.

Item un soll de alffàbia plentat.

Item un librel de pastar plantat.

Item una barcella e un almut.

Item una fanyadora e una post de pestar pa.

Item un sernador.

Item dues culleres.

Item tres telladors de fust.

Item una ralla.

Item dues senalles de palma.

Item tres banchs.

Item set forchs de sabes.

Item un pagès.

Item tres axades e un faset[1].

Item tres cavechs vells.

Item una destrall.

Item dos gatzolls, un gran e un petit.

Item dos sporgadós vells.

Item un canalobra de ferro sens peu.

Item dues cadenas de farmar cans.

Item unes tenalles trenquades.

Item unes corretgades ab restell.

Item una fitora.

Item una tauletxina vella ab hun dart ab un ferro antich.

Item un coxí de ploma vell.

Item un martellet de mordala[2].

Item una aradra e un jou[3] ab se traga[4].

Item unes stisores velles de tondra.

Item ab una alffàbia trobam quinze quartans de morques.

 

            De fora la casa atrobí les coses següents:

Primo una mulla de pell negra.

Item una rucha negra de dos anys e mig fins ennes(?) anys.

Item dos bous arechs.

Item vuyt bísties de lana, ço és, un moltó, quatre ovelles e tres anyells.

                                                                        (…)


[1] Corregim faser.

[2] Corregim mordalà.

[3] Corregim joy.

[4] Desaglutinam setraga.