Inventari de la possessió de Tordonell (Menorca)

Bme-1704-7.2

                                                            (…)
        Primo té, y posseheix dita heretat le referida possessió de Tordonell scittuada al terma de la vila de Mahó a les parts de tremuntane tinguda […]; la qual és tinguda fer, y prestar tots añys a Sant Miquel quaranta sis lliuras a Mossèn Vicens Albertí.
        Item a les festas de Sant Pere y Sant Philiu set quarteras forment censal en duas partidas.
        Item quatre bous de arada, sis vacas, duas braves, tres buets de tres añys, y dos recorts de un añy.
        Item una sumera, y un burro.
        Item quaranta ovellas, y quatre truges.
        Item duas caxas de pi usadas, una ab son pañy, y clau y le altre sens ell.
        Item set llensols de bri, y estopa.
        Item deu camisas de dona, set de usadas, y tres de novas.
        Item sis torcabocas de gra de or[d]i nous.
        Item duas estovallas de gra de ordi, unas novas, y les altres usades.
        Item una vàneva de cotó usade.
        Item tres cuxineras de olande usades, y dos torcabocas usats.
        Item un llit de camp usat, ab se màrfegue, matalàs, flassada, y dos coxins.
        Item una pastera, ab un sadàs, y garbell, post de posar pa, mitja llana, y estovallas.
        Item una senalla.
        Item duas reyes, dos days, una xade, y un càvech tot vell.
        Item dos llums.
        Item una paella, y un parol tot de aram.
        Item una caldera del matex.
        Item uns ferros de cuynar, un ast, y un forroy.
        Item una olla de terra, y duas de ferro.
        Item una destral, y tres cavaguells.
        Item una dotzena plats de tall de argent y altre de escodellas de foch.
        Item duas ollas de terra, y un triador de aram.
        Item una bóta de cañyes.
        Item una bóta de tenir vi, y duas corterolas.
        Item un mitx covo.
                                                            (…)