Inventari de la possessió dels Capellans (Esporles)

Bm-1585-7.2

            Item atrobam una casa ab una tafona contigua
an el dit refal en la qual tefona hi és tot son manester y caldera dins la qual
casa atrobam las coses següents:

Primo una mula de pèl ros de edat de quinse o
setse anys.

Item una sella rompuda.

Item un bast dolent.

Item uns arganells per dur aygua.

Item una sàrria.

Item un cossi.

Item una caldera de fer bugada, petita.

Item una copa de aram mitgensera.

Item uns ferros romputs.

Item uns ferros nous.

Item una escala de empeltar.

Item una arade.

Item tres llumaners.

Item una paella usade.

Item un cuxí y un collar de fust y un de
cuyro y una pell.

Item una capa vella, dolenta.

Item unes bonetas
vellas.

Item un jaquet
vermell, vell y un sallo burell y uns calsons vells.

Item una garrotera prima y un tros grosse.

Item una giredora y un càvech.

Item una axade.

Item una destral.

Item unes esconellas.

Item un fogó de terra y un bessí.

Item una senalla y un covo.

Item sis esportins nous.

Item una pica vella.

Item uns llevadors de olla.

Item una conca tota foradade.

Item una alfàbia dolenta.

Item un covo de cànyam.

(…)

En la cambre nova

Primo dos llits, la un encaxat y lo altre
vell.

Item una màrfague vella.

Item tres llensols vells apedessats demunt al
llit.

Item una flassade cardade.

Item dos llensols de bri y estopa, vellets.

Item una màrfague vella y dolenta.

Item una caixa verde, bona, pintade.

Item un barral de vidre, buyt.

Item una castanya de vidre, guarnide.

Item un caxó ple de escriptures vellas y una
capsa.

Item un artibanch vey.

Item dos cobribanchs.

Item una ballesta vella.

Item un sombrero vell.

Item una rodella.

Item una espassa de la entigaya.

Item una tovellola vella.

Item dues tasses.

Item una llàntia ab sa cadena.

Item una capa vella.

Item dos camisses de home, dolentes.

Item unes
estovalles pisanes.

Item unes
estovalles cordellades, bones.

Item una cuxinera.

Item una cullera de argent.

Item quatre tovallolas de bri ab randa, bones.

Item dos odres vells y dolents.

Item un barrobí de ferro.

Item una castanya desguarnida de una quarta.

Item una post de pestar.

Item una pala.

Item un cuxí de ploma.

Item dos llensols de bri y estopa.

Item dins la païssa circa devuyt quintars de garrofes.

Item una destral rompuda.

Item un covonet de rentar.

Item una talecha vella.

Item una olla de coure, vella, foradade.