Inventari de l’església parroquial de Sa Pobla

Bm-1514-7.2

            Die prima maii anno a nativitate domini MDXIIII

            Los dies e any desús dits
los Discrets Mossen Joan Balester e Martí Poquet, Preveres, Vicaris de le
Esglèsia de Uialfàs
[1]
feren lampar de les robes de le dita esglèsia e joyes de aquella als honrats
jurats, so és Anthoni Socies e Vador Serra, altre dels jurats, en lo modo
següent.

            Primo depossen an als dits
jurats la custòdia de argent lo qual dona a combregar, e una altre custòdia per
combregar a le Esglèsia.

            Item une capse de argent
per batetjar.

            Item une capse de argent
per pernulhiar[2].

            Item en la figura de
Nostra Dona una panitència e una brancha de coral, e una panitència de atzebeya
negra.

            Item un collar dor e un de
perles. Item altre panitència de coral, del coll.

            Item una altre de coral e
argent al col del Jesusset.

            Item una panitència de
fust ab coral e atsebege detras la cortina de valut, devant la custòdie.

            Item lo altar major, tres
tovalles e una tovallola ample.

            Item una tovallola de
seda.

            Item al altar de Sent
Anthoni, duas tovalles e una tovallola ample listades.

            Item lo altar de Nostra
Dona, dues tovalles e una tovellola ample.

            Item a lo altar de
purgatori dues tovalles e dues tovelloles.

            Item Sent Cristòfol, dues
tovalles e dues tovalloles.

            Item Sent Sebestià, dues
tovalles e une tovellole ample.

            Item una cortina de Sant
Mertí prop la trona.

            Item una altra cortina ab
les posales de Nostra Dona.

            Prop lo altar de Nostra
Dona una cortina ab los Reys.

            Item prop la capella una
cortina dels XV greons.

            Item una cortina blava
devant la capella.

            Item les fons, una cortina
de le passió e laltre de la
Netivitat.

            Item un drap de càyem
vermel sobre les fons.

            Item una cortina de la
salutació.

            Item una cortina de la
passió del altar major.

            Item XV tovalles, dich
quinsa tovalles listades.

            Item deset tovelloles
amples de altar, entre bones e dolentes.

            Item quatre tovelloles
rentades.

            Item una cortina devant lo
altar, de coresma, ab creu blava.

            Item altra cortina de creu
blava.

            Item quatre palis de drap
de llí per de corema.

            Item vint y tres
tovalloles.

            Item tres tovalloles
amples.

            Item tres frontals vells.

            Item uns vanevats de altar
e un manill de fil am pua.

            Item una cuberta de missal
de setí, ab boces vermelles.

            Item una tovallola de
vengeli, de li obrade de sade vermela.

            Item dues tovalles
blanques.

            Item dues tovalloles
petites.

            Item tres calses ab ses
patenes.

            Item un cuxinet de domàs
vert.

            Item un tros de drap per
fer àmit.

            Item quatre mandils per lo
pa baneyt.

            Item un bestiment per tot
dia per les misses de purgatori.

            Item una casula de ximalot
vermel e maniple y astola.

            Item una casula vermela ab
flors de brocat, stola, maniple de ximelot.

            Item dos camis, en dos
àmits e dos senyels.

            Item altre camis, àmit e
senyel no beneyt.

            Item una cortina devant lo
altar, de valut negre.

            Item dos palis de domàs
vert amb sos frontals.

            Item un pali de velut
vermel e frontal.

            Item altre pali de setí
vermel ab dos frontals.

            Item un pali de ximelot
blanch ab son frontal.

            Item un pali de ximelot
negre ab son frontal.

            Item un pali de domàs blau
ab son frontal.

            Item un pavalló de setí
groch.

            Item una casula de cetí
verd.

            Item una casula de girasol
ab fres de setí verd.

            Item una casula de ximalot
blanch, stola e maniple.

            Item una deumàtiga de
velut vert, stola, maniple a stola.

            Item un maniple de domàs
verd, e hun de velut vermel.

            Item hun mantell de Nostra
Dona, vermel, ab roses de perles, ab nou roses, e un de Jesús, amb sis roses de
perles.

            Item un deventer blau de
Nostra Dona, de velut, devant quatre ramps de perles.

            Item un mantell de valut
verd, ab vuit roses de perles.

            Item un del Jesusset ab
sis roses de perles.

            Item un mantell de Nostra
Dona de satí blau, ab so mantellet de Jesús.

            Item un mantell de Nostra
Dona de valut vermel ab un de Jesús ab sis roses de perles cascun.

            Item dues corones de
perles ab grans de argent de Nostra Dona e son fill.

            Item una capa per les
festes ab capula de velut vermel.

            Item dues tovelloles de le
evengeli, una de ximelot negre, e altre desusada.

            Item una capa de requiem
de canyem negre.

            Item una casula de requiem
squinsade e un pali de requiem vell, de pinsel.

            Item un pali de possa s
defunts e trossos de cànyem blau dolents.

            Item lo ansenser de
argent.

            Item lo reliquiari ab la
vera creu.

            Item un missal nou,
vermel, hun alfeyer.

            Item un breviari ab cant,
un libre de velut vermel.

            Item un missalet petit.
Item un avengelister, un missal vell, un ordinari, una consueta, un libre de
cuyro vermel; una caxa vermela, un archibanch, una caxa grosa, o cofre.

            Les quals cosses foren
rebudes per los honrats jurats, presents per testimonis, En Thoni Ferregut e
Jacme Ferregut, e per quant lo inventari no ses trobat, no sie present a les
altres cosses, les quals coses foren per los honrats jurats liurades al
Venerable Mossen Bernat Caldés, Prevare y Vicari de le dita Eclésia. E aquí lo
honrat Bernat Caldés ensemps ab lo honrat En Jacme Caldés, son pare cascun per
lo tot [fragment il·legible].

            Testimonis: Joan Palou e
Lorens Ferregut, Nadal Benet.

            Any mil cinccents desset.

            Lo primer de maig foren
rebigudes les coses següents:

            Primo huna capa de sití
carmesí.

            Mes una casula bustani
negre, astola, maniple.

            Mes quatre tovales.

            Mes huna tovalola.

            Mes quatre camis.

            Mes hun pali de Sent
Sabastià, de setí torogat.

           Les coses desus dites
foren acomanades al Venerable Mossen Joan Balester, present lo batla e jurats,
e Gabriel Fornari (e) Miquel Tortela.


[1] Corregim Vialfas.

[2] Corregim pernuthiar.