Inventari de mercaderies rescatades d’un naufragi a Formentera

Roba de la companyia dels patrons Rafel Riquer,
Esteve Calbet, Joan Castelló y Bartomeu Castelló la qual diuen aportaren de la Illa de la Formentera:

 

dos miralls mitjansers de dos palms de lluna,

un mirall gran ab quatre palms de lluna, la qual
estaba separada de la guarnició,

una caixa de tres miralls de dos palms de lluna
rodons, ab las guarnicions desfetes,

altre mirall gran ab sinch palms de lluna,

una caixa dins la qual se atrobaren quaranta
miralls de un palm de lluna tots desfets y moltes llunes rompudes,

altra caixa ab sinch miralls quatre miralls de
dos palms de lluna molt mal tractats y les guarnicions desfetes,

una caixeta de quatre palms de llargaria y un y
mitx de amplaria plena de perles de vidre blanques y vermelles,

una caixa ab quaranta miralls de un palm de lluna,
alguns romputs, sexanta dos pesses de camellot negre venesià,

sinquanta dos pesses de camellot de diversos
colors,

un mirall ab tres palms de lluna molt gastat,

un mirall ab tres palms de lluna desfet,

vuit caixes ab vuit miralls un a cada una de
aquelles los quals tenen dos palms de lluna y estant tots destruits,

una caixa ab un mirall de tres palms de lluna
molt maltractat,

altre mirall de la mateixa manera,

una caixa ab dos miralls romputs,

una caixa ab tres miralls de dos palms y mitx de lluna
desfets,

altra caixa ab dos miralls petits,

dos bales de cotó filat desfetas que per estar
banyades y haventse de endolçir no se han pesat,

sexanta quatre pesses de camellot negre y de diversos
colors,

sexanta pesses de camellot negre entre negres y
altres colors,

denou pesses de camellot negres,

vint y vuit pesses de camellot de diversos colors,

quaranta nou pesses de setí de diversos colors,

tretze pesses de ras mostretjat,

sis pesses de ormesí llarch,

quatre pesses de tela de seda llevorada de or,

setze pesses de ras de diversos colors,

dos pesses de tela de or,

vint y sinch pesses de setí de diversos colors,

vint y tres pesses de ras mostretjat,

quatre pesses de ras llis de diferents colors,

tres pesses de setí de diversos colors,

quatre pesses de seda llevorada de or,

una pesa de ormesí ampla,

vuit vànoas de seda fretades,

sis sents sinquanta dos parells de calses de cotó,

una caixa de dotze miralls de dos palms de lluna,

una caixa ab un mirall de tres palms de lluna
desfet,

una caixa plena de vidres y alga,

quinze pesses de setí de colors diversos,

catorze pesses de ras ço es quatre xiques y deu
grans,

deu pesses de ras mostretjat,

altres deu pesses de ras mostretjat,

un tros de pessa de setí negra mostretjat, la
qual ha tirat quatorze canes y tres palms,

altres deu pesses de ras mostrejat,

dos pesses de ormesí ondetjat,

sinch pesses de tafetà rissat tres negres y dos
de color,

dos pesses ço es una verda de ris ab or y laltra
llevorada de or,

altra de color carmesí ab or,

sis pesses de vellut llevorat de or y argent de
diversos colors,

quaranta y un quintars de sera blanca,

dos fardos de ansens aromatich,

vuit sents sexanta vuit rams de seda groga,

cinch cents y trenta massos de fil blanch,

divuit massos de filadís.