Inventari dels béns de Bernat Gilet d’Alcúdia

Bm-1478-7.2

             Primo en los granés havia entorn cent e vint quorteras de forment

            Item dos cups grans cascú
de quatre congreys cays la hun dels quals té CX somades qui és de mi dita dona
l’altre entorn LXXXX somades

            Item un altre cubet de
trenta somades

            Item nou bótas grossas
congreyades totas de olivera plenas de vi tenen unas ab altres cascuna vint
somades de vi de las quals ni ha mias de mi dita dona sinch bótas so és las
tres e lo cup e la caldera e la premssa comprí de la heretat de mestre Foxa e
las duas procehiren de la heretat de mísser Albertí que comprí per lo que·m
devia e més un botet congreyat de olivera de tenor de LX quartans procehit de
la heretat d’en Calvet

            Item duas bótas de olivera
de tenor de deu somades cascuna la una plena most l’altre de ayguades

            Item tres bótes de mena
plenas de vi blanch

            Item un caratel ple de vi
blanch de tenor de XX quartans

            Item un altre caratel de
tenor de XXXX quartans ple de vi blanch

            Item tres alfàbies de las
quals III ha de mi dita dona una gran plenas de vi blanch entre tot pot esser
entorn LX quartans

            Item diuyt portadoras e
sis sistes

            Item sis cubells

            Item dos ambuts de
trescolar

            Item sis cortins

            Item hun quintar de li
spadat

            Item mitga bóta buyda e
hun caratel desfonat

            Item tres barels plens de
serdina

            Item una ola de formetgar

            Item un varnigat

            Item una gera de tenir
olivas

            Item un grifó de coura

            Item un ambut de vendre vi

            Item hun mix quorter

            Item quatre senals de
palma

            Item mix quartà de
massurar oli

            Item duas portadoras

            Item una schala de nou
scalons

            Item un altre saler fora
del dit alberch en alou del Senyor Rey e per los hereus d’en Johan Fe a cens de
X sous cascun any pagadors. Afronte de duas parts ab duas carreras e de duas ab
lo alberch d’en Martí Marquet dins lo qual havia las cossas seguets:

           Primo duas bótas grosses
congreyades de tenor de vint somades cascuna plenas de most las quals són de mi
dita dona proehides de la heretat d’en Calvet

            Item duas bótas de olivera aygoderas de tenor cascuna de CL quartans plenas de aygades de las quals ni ha huna de mi dita dona

           Item més duas altres bótas
de olivera congreyades aygoderas de XV somades cascuna una buyda l’altre plena
de ayguades

            Item un altre bóta de
castayer desfonada per tenir sivada

            Item postam per hun lit
encaxat

            Item duas dolsses de àlber de amplària de dos pams e mig de largària de diuyt pams e un altre dolze de mitges ab en Ffrancesch Gilet

            Item un cayrat coster de
àlber

            Item un banch de trescolar

            Item dos cuyros de bous

            Item sinquante somades de
vi enbotat en lo saler de la sasterna d’en Johan Fe en tot lo qual vi tant en
aquest com en l’altre yo dit Martí Gilet de mos béns propris aprés mort de mon
pare e paguades LXXX liures de Mallorques dels quals lo dit mon pare havia
comprade varema mentre vivia

             Item en lo porxo del stable
atrobam las cossas següents:

            Primo una conque de aram

            Item sinch basts de
bèstias

            Item duas selas de rossí

            Item quatre coxins e
quatre colàs de laurar

            Item duas aradres hun gou
duas reyas tot de bàstias duas traygues e dos axengués

            Item tres cadenas mullàs

            Item sis squelas de las
eguos

            Item quatre cabestres e
quatre colàs

            Item duas sotcaregues

            Item dos cayrats de vet

            Item una post largue de
àlber

            Item un de vet

            Item una pale de forn ab
molts brugons

            Item hun strígol

            Item hun banch larch

            Item tres brilas e dos
frens duas gevetas e una mullar e los frens terins o ab banch e hun parell de
sparons

                         Item en lo stable

            Primo hun rossí blanch de
sela

            Item una mula negra de
sella

            Item tres mulls

            Item una mula vela afolada

            Item hun asse

            Item sis flassades per los
catius

            Item dos porchs

            Item uyt gualines e un gal