Inventari dels béns de Jaume Talladas

Bm-1798-7.2

            Die
xxii del mes de Mars de lo añy de la natividad del Senor MDCCLxxxxviii

 

En nom de Deu Nostre Señor y de la sua Divina
gràcia. Amen. Sia públich y notori per el present Instrument perpetuament. valedor solempna stipulació
mediant, com nosaltres Margarita Salvà, Va, y Thomàs Tallades, mare
y fill, per escusar tot gènero de fraude, los qui entren de nou en alguna
heretat lo millor és reber inventari, perquè no puguen ser argüits de male
administració y gosar de los beneficis del inventari que done el dret; per ço
nosaltres, dits mare y fill, pasam a la continuació de dit inventari en la
forma sigüent:

Primerament, en las cases, haont vivia dit
Señor Jaume Tallades, se ha encontrat lo sigüent:

Primo quatre banchs
llarchs ab son respallé de poll, nous.

Més sinch cadires
ab respallé de vaqueta, negres, bones.

Més una caxe ab son
pañy y clau, dins la qual se ha encontrat lo sigüent:

Primo tre<t>s dotsenes y mitje
llansols, a seber, sis prims, sis de la hera; y dos dotsenes y mitje de drap.

Més vuyt quadros comuns ab vase.

Més dos vases, en dos portals ab cortina de
endiane.

En lo quarto de la mà esquerra:

Po. una caxe de noguer ab son pañy
y Clau, dins la qual se trobe la robe que usave Francina quondam, filla y germana de nosaltres.

Més vuyt Cadires de
bove verdes.

Més un llit parat, màrfegue y metalàs
cobricel, deventera y cortines blanques.

Més, en lo capsal del llit, una piqueta y Santo Christo.

Més quatre quadros y un mirall, ab vase
negre.

En lo quarto de la mà dreta:

Po. un bufet, demunt lo qual se
trobe una arquilla deurade ab quatre calaxos, dins los quals se troben papers
de la case.

Més un bufet de
poll.

Més una vidriera ab Nostre Señora del Roser.

Més una caxe de posar sere.

Més una taule redona.

Més un miray gros, ab vase negre.

Més una piqueta y un Santo Christo.

Més lo llit parat ab dos metalasos y
màrfegue, ab son pavelló y cortines, devantera de cotó de llengües y curtinas a
la alcova, de lo mateix, ab vase.

Més vuyt estampes ab vase y quatre retaulos.

En la cambre fosque: un llit de banchs y
posts ab màrfegue y mata[…]

Més tres cadires.

Més una taule, ahont cade die se menje, ab
dos banchs.

Més una cresenci, dins la qual se trobe la
robe usual de la taule.

Més una caxeta, dins la qual se trobe la robe
de los al·lots.

Més altre caxeta ab la robe de [sacuya?], ab
dotse axugamans.

 

(…)