Inventari dels béns de Joan Obrador

Bm-1634-7.2

            Inventarium bonorum et
hereditatis honoris Joannis Obredor dicti de Son Burguera, receptio per honorem
Antt. Obredor eius filium et heredem.

 

            Die VI mensis junii anno a
Nativitate Dni. 1634.

            In Dei nomine…

 

         Primo attrobí en dita
heretat anomenade une possessió Son Burguera situade en lo terma de le present
vila de Felanitx tinguda y confrontada segons en chartes és contingut dins les
cases de le qual foren attrobades les coses saguents.

            Item une taule llarga ab
petjes usade ab dos banchs.

            Item un banch de respalles
vell.

            Testes Reverendus
Bartolomeus Obrador pter. et discretus Raphael Pons beneficiatus des de
Felanig.

            Postea vero die quinta
mensis septembris anni predicti, continuando dictum inventarium fuere reperta
sequentia:

 

            En las cases vellas de dita possessió en lo primer
aigovés

            Item un estrado vell de pi
sens pany ni clau buyt.

            Item duas pasteras une de
pi y l’altre de alzina velles.

            Item un sernador, una post
de pastar, fenyador y dos sedassos.

            Item unes tovalles de pastar
y une mitge llane.

            Item un barraga o
cobritaule vell.

            Item une mitje quartera,
une barcella y un almut, mesuras y un puat.

            Item dos còvens (?) de
rentar, un garbell y tres senalles, une gran de dos quarteras y dos
mitgenseras.

            Item tres urons vells de
tenor de vint qras. buyt.

            Item une scala de gat de
pi vella.

            Item duas alfabietes
mitgenseras buydes.

 

            En la cambre qui serveix per seller

            Item une corterola
vinagrera de tenor de trenta q[uar]teres. buyde.

            Item une bota congrenyade
de tenor de set somades buyda.

            Item quatre alfàbies
buydes.

            Item un carretell buyt.

            Item une olla colera gran
y une ferrade de llenyam.

            Item un llit, banchs y
posts ab se màrfega tot vell.

            Item dos llensols y
flassade tot usat.

            Item une pale de ferro y
un paledor de ferro per palar palle.

 

            En la cambre del mitg

           Item un llit ab sos
pilarets, posts y banchs ab se màrfega, matalàs, dos cuxins ab ses cuxineras y un paualló alt de drap de
case del qual llit no féu llegat lo dit diffunct a se    muller.

            Item un artibanch llarch
de pi ab dos calaxos buyt vell.

            Item une caxe gran de pi
ab son pany y clau dins la qual se <tro>baren les coses seguents:

            Item set llensols de tres
telas bri y estopa usats.

            Item sis tovalles de taule
bones, dos de fil y cotó y les altres bri y estopa.

            Item sis torcabocas de fil
y cotó usats.

            Item sinch tavalloles de
axugar mans usades.

            Item tres daventeres
obrades usades.

            Item altre caxe de poll ab
son pany y clau dins le qual se attrobaren les coses saguents:

            Item uns calsons y casaca
stamenya burell negre del dit diffunct usat y dos tovalles de stopa.

            Item une cape de cordellat
burell negre usat.

            Item altre cape de friseta
negre usade.

            Item set llensols de stopa
usats de tota la qual roba tant de lli com de llane ha fet llegat dit diffunct
a le dita se muller.

 

            Dins la botiga del gra

            Item dos urons de tenor de
sis quarteras cade hu buyts.

            Item une caxe velle sens
cuberta.

            Item une portedore vella.

            Item dos banchs de pi, un
llarch y l’altre curt vells.

            Setante quatre quarteras
de blat.

            Item setante quatre
quarteras xexa.

            Item cent quarteras de
ordi.

            Item deu quarteras de
sivade.

            Item circa une quartere de faves,
una qra. y une barcella de guixes.