Inventari dels béns de mossèn Francesc Pardo

Bm-1467-7.2

Tafona

E primerament atrobam en la casa de la tafona dues bigues per fer oli ab
tot lur forniment lo hunas ab redorta e l’altre ab dos quintars del tot guarnides.

Item huna caldera de aram de obre de Flandes ab quatre anses plantada en lo
mig de la tafona de tenor de setanta en vuytanta quorters.

Item hun truyll e rutló per molre olives guarnit.

Item dos lumaners grans per dita tafona.

Item sinch dotzenes de sportins per esprensar oli entre nous cominals e
vells.

Item tres trossos de fust de poll.

Entrada

E primerament atrobam en la entrada del dit alberch hun sep de tenir
catius.

Item tres albardes e dos bast.

Item huna bigua trencada e huna taula de pi gran demunt la dita bigue.

Item quatre-centes regoles noves les quals lo dit defunt havia fetes venir
de València per fer hun trapix per fer senra.

Item sis trosos de fusts de poll dolents.

Item sis trosos de congrenys desfets per hun cup, vells.

Item huna gerra oliera.

Item en huna caseta de tenir garroves entorn XXX quintars de garroves.

Item set paguos dos mascles e los altres famelles.

Item quatre ochas entre mascles e famellas.

Item set parells de gallines, tres galls e dos perells de capons.

Item huna taula curta ab sos petges.

Stable

E primerament atrobam en la casa del stable tres àzens de pèl negre.

Item huna somera de pèl negre.

Item hun rossí de pèl castany per fer feyna.

Item hun mulet de pèl negra fill de egua de tres anys.

Item hun altre rossí de pèl castany per cavalcar ab sa cella e fre.

Sellaret

E primerament atrobam dins la casa del cellaret dos granés qui.s tanquen ab
porta e clau en lo hu dels quals atrobam entorn deu quarteras de ordi.

E en l’altre entorn dotze quarteras d’evena.

Item onze carratells per tenir vimblanch entre grans e mitgensers e petits
en què ha de buyt he alguns migs e alguns plens entre vin blanch, cuyt e cruu e
hun de grech.

(…)

Seller maior

E primerament atrobam en la casa del seller maior hun cub gran congrenyat
de sinch congrenys ab son afollador de tenor de cent somades o aquens entorn.

Item hun altre cub gran ab quatre congrenys ab son afollador vell de tenor
de sinquanta somades o aquens entorn. E dins lo qual ne atrobam divuyt
quarteras de forment o aquens entorn.

Item due bótas congrenyades grans, la huna plena de vi most vermell,
l’altre buyde de tenor de vint somades cascuna o aquens entorn.

Item huna altre bóta congrenyada buyda de tenor de dotza somades o aquens
entorn.

Item dues bótes congrenyades de tenor de vuyt somades o aquens entorn
cascuna en la huna de les quals atrobam entorn quatre quorteras de xexa
blancha.

Item sis bótas ab cèrcols de tenor de quinze somades o aquens entorn per
tenir forment dins dites de les quals atrobam entorn setze quorteres de xexa.

Item quatorza bótas de mena entre les quals ni ha set migenseres e les
altres poquetes per tenir ayguades e altres per tenir forment en què ni ha huna
plena de remosts e quatre de ayguades per a catius.

Item quatre cubells en que.n ha hun ab tres peus per fer vin blanc.

Item set portedores entre noves cominals y velles.

Item hun carretell petit per tenir vinagre blanch.

Item hun xorach vell.

Item huna stora redona de palme per porgar blat.

Item huna mitge quortera per mesurar blat.

Item hun garbell per porgar blat.

Item hun altre garbell per tenir blat.

Item hun grifó de coura de bora?.

Item hun banch de fust per trescolar, gran.

Item dues sconellas per garbetjar.

Item dos arrés per arrerar blat en la era.

Item hun quorter de carncellada molt gracha vella.

Item entorn dues dotzenes de cèrcols dolents.

Item quatre barrals de fust per atrescolar vi.

(…)