Inventari dels béns de Paula Garau

Bm-1604-7.2

            Item attrobi en la entrada
de la dita case una taula de noguer.

            Item un artibanch vell.

            Item un tinell vell.

            Item dotze cadires velles.

            Item dos banchs de
respalles.

            Item altres dos banchs.

 

            (…)     

 

            A la botiga.

            Item una pastera vella ab
se fenyadora.

            Item un artibanch de tenir
pa.

            Item dos ssedassos.

            Item dos pots de pastar.

            Item sis tovalles de
pastar.

            Item sis canyons de
pastar.

            Item una senalla gran de tenir farina.

            Item
un barill de tenir sego.

            Item
una benastre.

            Item dos sturmies de figues per menjar.

            Item tres alfabies petitas ha hont ha olivas.

            Item una alfabie gran buyda per tenir oli.

            Item una portadora y tres urons vells grans.

            Item un uronet petit nou.

            Item uns graners ha hont ha 20
quarteres civada.

            Item una barcella.

            Item un puat.

            Item unas debanedoras.

            Item una sella vella.

            Item una rodella.

            Item
un cavall de fust de tenir sellas.

            Item un sach hont ha nou barcellas de
blat.

            Item una giradora de
ferro.

            Item mig quorti vell.

            Item un arer vell.

            Item un cossi fes.      

 

            En
la cuyna.

            Item
sis gerres.

            Item
una olla de coura gran y una petita.

            Item altre olla de aram petita.

            Item unas graellas.

            Item dos paelles.

            Item dos rayes.

            Item sis ollas de terra.

            Item dos morters de terra
ab ses mans.

            Item
un morter de coura.

            Item dotzenas de scudellas entre redonas y ab
orella.

            Item sis scudellas verdes.

            Item dos cassolas de
terra.

            Item
dotze plats de stany.

            Item un buydador de aram.

            Item
un got de vidre.

            Item sis tasses de vidre y sis brocalls.

            Item
una castanye de vidre y un flascho.

            Item un cossi plantat.

            Item unas mollas.

            Item sis culleras.

            Item una caldera de fer
bugada.

 

            En lastable y moli.

            Item
un moli de sanch molent ja usat.

            Item
dos mulas fillas de egue.

            Item
un cavall.

            Item
una somera y una rucha las quals besties ha comprades y pagades lo dit m.o
Climent Socies.

            Item
dos cuxins ab sos collars y pells de laurar.

            Item
un exenguer ab sa trague.

            Item
una arada jou y reya de laurar.

            Item
unas corretjades ab son restrell.

           

            A
la pallissa.

            Item
vuyt cavellons de palla.

            Item
un lit ab se marfaga y dos lensols vells ha hont dormen los missatges.

            Item circa sis quintars de garroves.

           

            Anel corral.

            Item
deu gallinas y un gall y dos parells de coloms.