Inventari d’un imaginaire

Bm-1462-7.2

En la cambra d’evall atrobí:

1. Un llit de sinch posts, ab ses petges e màrfega, plena de palles.

2. Item un travesser de ploma,
eldà.

3. Item un cofre pintat, lo qual
està devant lo dit lit, molt sotil, dins lo qual havia tres pertadores sotils e
dues rodes de relotge e una capse redona de fust sens coberta, de pocha valor.

4. Item un parell de manopes de
ferro, molt sotils.

5. Item una brida sens capsanes e
regnes, de pocha valor. E algunes frasqueries de rellotge, de pocha valor.

6. Item un cofre pintat, de pocha
valor.

7. Item un caxonet petit, de
pocha valor.

8. Item una alfàbia mitgensera.

9. Item un banch de obrar, obra
de fusta, molt sotil, fet com una tauleta.

10. Item una lansa curta, de
pocha valor.

11. Item una senalla per tenir
ferramenta, de pocha valor.

12. Item dues massas poches per
obrar, de pocha valor.

13. Item una scoda amb mànech.

14. Item una paleta, sotil.

15. Item una scarpre, molt sotil.

16. Item tres ferros d’obrar
pedra, molt sotils.

17. Item una serra de una mà,
sotil.

18. Item una post, la qual sta
penjada ab cerdes en la paret demunt, la qual ha una plana larga ab ferro.

19. Item un adressador sens ferro.

20. Item uns ferros de tornetjar.

21. Item una axa pocha sens
mànech.

22. Item unes encluses poques, la
una redona e l’altra larga.

23. Item dues raspes, de pocha
valor.

24. Item una ampolleta de vidre,
de ores, ab son bastiment de fust.

25. Item una senalleta molt
dolenta, dins la qual havia tres barrines: una grossa e les dues poques.

26. Item un cartabó de pocha
valor.

27. Item dos rosaris[1] de fust de pocha valor.

28. Item vuit planes de boxolar,
molt sotils.

29. Item una planeta de pocha
valor.

30. Item una axa.

31. Item dos scarpres.

32. Item un ferro poch, de
tornegar.

33. Item tres formadors de obrar
fusta, pochs.

34. Item vuit formadors de obrar
fusta, grans.

35. Item dues gobies de obrar
fusta: una gran e una pocha.

36. Item una barrina pocha.

37. Item uns motlos de ferro per
buydar stany per vedrieres.

38. Item quatre soldadors de
ferro: dos ab lo cap gros e los altres ab lo cap prim.

39. Item dos estanedors grans e
quatre pochs.

40. Item uns motles de vedrieres,
de ferro.

41. Item dues tenalles de ferro
poques ab lo cap agut, molt sotils.

42. Item dotze mol·les de fust,
entre grans i pochs.

43. Item un xorrach.

44. Item un ferro per tallar
vidre.

45. Item un scayre petit de
ferro.

46. Item dues liures de plom.

(…)


[1] Corregim rosasrs.