Inventari d’una possessió de Felanitx

Bm-1880*-7.2

            Primo trobàrem en dita
heretat una possessió dita los Rossells [situa]da en la parrochia de Falenig
tinguda y confrontada segons (…) chartes es contengut la qual en virtut del
dit testament (…) mi dit Andreu y en aquella he trobades les coses seguents:

 

            En lo mas

            Primo un tinell cretrensa
de lleyam vermell ab se banquet[a].

            Item dues bassines de
lleutó.

            Item dos plats grans de
stayn.

            Item sis llensols de (…)
teles y mitge sinch y un de quatra teles mitjenseres.

            Item (…) tovalles de
(…) y mitge de dues canes.

            Item un canalobre de
lleutó.

            Item una fruytera de
vidre.

            Item altra fruytera de
terra pisana.

            Item un coltell y una
espasa esevell (?).

            Item una romana gran ab
son piló.    

            Item una caxa vella de bon
llenyam sens tancadura ni (…) dins la qual són les coses seguents:

            Item vuit cànems nous.

            Item una conca de lleutó.

            Item quatra cadires velles
de cuyro y una taula de (…) vella.

            Item dins lo armari nou
brocals de vidre y sinch ampolletes y una ampolla gran ere (?) de vidre.

          Item una tassa ampla de
vidre ab son tassó de vidre y sis tasses de vidre communes y més dues altres
tasses de vidre communes y quatre potets de vidre.

            Item un saler de stayn y
dos de vidre y una cadufa de terra.

            Item un satriy de vidre.

            Item dues bassines y una
portedora vella y tres trinxets y un tros de banya de sero.

            Item un banch de ararar.

            Item un llibrell de terra
y un cànem y sinch gerres somadals, una gerreta nova y una cadufata.

            Item una raya de ferro
foradada dagost (?).

            Item una olla de terra ab
paya y un sol de gerra pla de paya.

            Item una bóta de cércols
fonada de circa cent qtes. buyda.

            Item una mesura de mitge
quartera.

            Item unes beasses de
palma.

            Item un baneot (?) ab dues
celles de cavall demunt y dos albardans y una albarda.

            Item tres graneres de
palma (…)

            Item dues brilles de
cavall.

          Item un pris o martell de
ferro, una cana y una (…) y un martell de ferrer y una destral y un (…)
unes corretjades ab son res(…)

            Item una raya mitjensera.

            Item una corba de pendra
bestiar de ferro y uns ganxos de cullir fig[ues].

            Item una serra y una
esquella ab collar de fust.

            Item un coltellet curt.

            Item dos sachs ab tretze
bercelles de blat de pertió.

            Item set teles de llensols
de stopa noves.

            Item una caxa de pi en la
qual es la roba de vestir de dit Andreu y de sa muller, la qual és sua.

            Item una corba de
[a]brassar minyons.

            Item tres tovalles de
pastar ab llistes blaves.

            Item set capdells de fil
de bri y dos rams de stopa grossa.

            Item dues tizores de
tondre bestiar velles y dues tizoretes de llevar bells.

            Item un aspalmador sens
mànech de serres.

            Item nou tovelloles ab
serres bones.

 

            En la cambra del cap
del porxo

            Item dues castanyes de
vidre, una forrada, l’altra sens forrar.

            Item un artibanch llarch de
una caxa ab tancadura sens clau.

            Item quatra llensols un de
quatra teles y tres de tela y mitge bons.

            Item una capa de stamenya
negra.

            Item una salsereta petita
ab melrosada.

            Item un llit de banchs y
posts ab màrfaga y un matalàs ab dos llen[sols] y una flassada ab pavelló
deventera y dos cuxins.

            Item altra llit de banchs
y posts ab sa màrfaga y dos llensols y flassada y deventera llisa.

 

            Dins la botiga

            Item quatra axanguers y
una traga.

            Item dues stormies noves
buydes.

            Item una olla colera casi
mitge de llevor de (…)

            Item dos paners vells un
ab ança y un sens ança.

            Item un puat y un garbell
nou.

            Item tres olles de terra
mitgenseres noves.

            Item un covo gran de
quatra anças.

            Item dues sanalles de
palma de mitge qa bones y una farinera.

            Item dos cossis fesos
grans ab un sach de farina.

            Item un sedàs ab son
sernador.

            Item sinch falx.

            Item tres sachs de mitge
llana bons.

            Item un talech ab un poch
de erba colera.

 

            A la cambra dels
misatges

            Item una caxa de bon
llenyam vella.

            Item un llit ab banchs y
posts ab dos llensols y dues flassades, una bona, l’altra flaca.

            Item una portadora vella y
una sanalla vella.

            Item dues ferrades bones.

            Item quatra esquelles
grosses ab sos collars y dues sens collars y dos picarols.

            Item tres sachs de mitge
llana un bo y los dos appadessats.

            Item un llumaner y una
gerra vella ab unes pocas de guixes.

           

            En la altra cambra dels
misatges

            Item un llit ab banchs,
posts y màrfaga.

            Item dues xades y una xapa
y una xepeta.

            Item dos càvechs y dues
aguyades ab sos restells.

            Item quatra relles, dues
de bestiar y dues de bous.

            Item una gaveta de fust ab
ferradures de eguas y altra ferramenta de poca valua.

            Item una bota congrnyada
desfonada a un cap ab un follador.

            Item una portadora bona.

            Item sis armelles de arada
de spigó y quatra de mantí.

            Item una arada de besties
ab son jou.

            Item un jou de bous ab
traga y algunes pesses de llenyam de (…)