Isidor Macabich, Memòria de la Federació Catòlica Agrària

Memòria
de la Federació Catòlica
Agrària

A.     In
Memòria presentada pes secretari de sa Federació Catòlica Agrària en sa
assamblea celebrada es 17 de juny de 1931
, text mecanografiat custodiat a
l’Arxiu d’Isidor Marí i que ha posat gentilment a la nostra disposició.

 

Estimats cunsocis, tot just fá un any vaix tení s
hunor de lligirvus se memorie reglamentarie i en ella, plé d un sincer
uptimisme vaix dí que un des servisis que amb mes cariñu i entusiasme víem de
purtá he se práctica era se Caixe de estalvis. Amb una fé sega en se putencie
de se nostre urganització i en s entusiasmu, disiplina i cultura d es nostrus
asuciats també vaix dí que se nostre caixe funcionaríe amb éxit. S’ajude que
mus ha dunat, amb une explendidesa que mai verem pugut sumiá, se caixe de
Pensions i estalvis, ha fet que aquet éxit de que jo us parlave aji set un
exitaç sense precedents en se historie de ses caixes de estalvis. Se caixe de
Pensions, que té mes de seixante sucursals en tot Catalunya i Balears mai víe
registrat un cas igual.

      Aqueste
ajude tan generose de se Caixe de Pensions ha fet, que puguem reunirmus en
aqueste case espeiossa céntrica, amb bone mublade, utilísims cuadrus, ubjectes
i animals disecats he hon es pagés pot aprende practicament moltes coses utils,
ademés d una expléndida biblioteca he hon si poden estudiá moltes coses noves
per se nostre agriculture. […]

      Dins
s’obre social es fet mes surtint durant s any pasat ha set es cunveni en se
Caixe de Pensions. Aquest fet an es cual ja me hi referit en es cumensá, com
tots valtrus eureu pugut ná ubservan, ha tengut, i tendrá encare mes, una
impurtancia decisiva, no tan sols per se nostre pagesía que tan falte está de
prutecció sino també per tote s ille en general. Per se nostre asuciasió ha
representat es pasá d une case humil he un altre hon no hi falte ningune
cumudidat, he tení une caixe d’estalvis, base de se vostre independencie
ecunómica, lligade amb une entidad de se impurtancie i se garantíe de se caixe
de Pensions, tení une bibliuteca agrícola com no ni ha altre de milló, un
servisi de infurmació agrícola ha carrec d un enginyer cumpetentísim que,
ademés de dunarvus tote clase de explicacions i cunferencies per millurá es
cunrreu de ses vostres terres, estará he tot hore he se vostre dispusisió per
resoldre cualsevol cunsulte que se li fasi. I no sols en lu que pudriem dí
materialidad de se nostre vida agraria sa interesat se caixe de pensions sino
que també ha pensat i resolt altres aspectes no menus impurtants de se nostre
vida social, com son respecte ha ses malaltíes, creant s institut de se done
que trebaie, he hon ses vostres dones pagan una petita cuota tenen asegurades
ses cuntrariedads, que de vegades esfondren ses families, de malalties,
uperacions i inclús parts…