Jeroni Frontera: Cobles de la Santa Fe

Bm-1792-2

El Pare Celestial,

alli en el camp de masena

creá una carn tarrena,

Adam home natural,

fentlo cap y General

del Paradis terrenal,

y la Sarpent Infernal

el feu caure en culpa y pena.

1.

Despues que Adam fonc creat

creá la sua consorte

perque servisen de norte

â tota la humanidad;

foren per contrelidad

lo original del pecat

per causa del seu mal porte.

2.

De la Costella de Adam

nostra mare Eva creá

en quant Deu no pot errár,

peró noltros sempre erram,

som de terra, y terretjam

y tots terra em de tornar.

3.

La
Sarpent
com
â Madrína

â Eva va na tentá:

“Ignorant, ves â gustar

el fruit que Deu vos priva

que ell es Ciencia Divina”;

y en la clare golosina

â tots dos los feu pecar.

4.

Va donar consentiment

Eva â la tentació

y despues va â contaró

â Adam, y tambe ey consent,

y los dos gustosament

varen donar fonament

de ofendra nostro Señor.

5.

Eva va contar â Adam:

“La Serpent, sabs que me ha dit?

que aquell fruyt prohibit

es el Divino Esperit,

y tindrem poder infinit

si de tal fruyta gustam”;

noltros encare pegam

el pecat del apatit.

6.

Despues que agueren menjat

el fruyt que Deu los privá,

tots nuets varen quedar,

com el mes desgresiat,

y per restreura el pecat

el Fill se hagué de incarnar.

7.

Despues que agueran pecat,

nostro Señor los cridá:

“Adam, Adam, vine ensá”;

y ell se sercave escapá

pero el fugir es en vá

de la Divina Bondad;

y noltros, plens de nesedad,

veym que em conservat

el natural del pecar.

8.

Resultá lo Etern Pare

que el Fill de Deu se incarnas

perque aquell pecat pagas

ab una joya tan cara;

que la Iglesia,
nostra mare,

encare mane fer es fas.

9.

Devellá lo Sperit Sant

desde los Cels â la terra

per corretgir la nostra erra

que haviam enade errant,

perque el Demoni tentant

no agues de vensa la guerra.

10.

Prengue el cos de Maria

de sanch una porció

y creá ab perfetció

Ànima[1] y cos de un miñó

qui fonc nostro llum y guia,

y Herodes ja consentia

la gran persecució.

11.

Dia 25 de Mars

la escriptura llum nos dona

que
la segona presona

fonch presis se incarnas

perque
totom fos capas

de la Divina corona.

12.

Nou mesos vareu portar

dins las entrañes segrades

Jesus, y moltas vegades

pasareu llargues jornades

sense sustento de pá,

y anaveu â trebellar

per enseñanse donar

â las presones ingrades.

13.

Quant vostron part va venir

aquodireu â Batlem

a sercar vostron govern,

y ningu es volgue asistir,

y vos ne anareu de alli

â la coveta â pari

el tems mes fret del ivern.

14.

Vareu parir sens dolor

dins aquella manjadora

ab un sol drapet, Señora,

per bolcá nostro Señor

per rescatar el pecadó

que penas vareu concorra.

15.

Ha 25 de Desembra

un vespra de fret y neu

vareu parir el Fill de Deu:

pero quedant verga sempra

de que poden pendra exempla

el misteri perque es feu.

16.

Com ague complit es 8 dias

el Miñó resiennat

ague de ser circunsisat

per cumplir las profesias,

comensant las agonias

per redemir el pecat.

17.

En la Circunsisió

li posarem nom Jesus

per quedar lo Infern confus,

nom propi de Salvador,

y nom Santissim de Valor

qui de tant ja no pot pus.

18.

Tretza dias mes envant,

despues del seu naxament,

la estrella del orient

los tres Reys va na guiant

perque anasen adorant

â Deu Omnipotent.

19.

Despues de haver adorat

la estrella se va apagá

y tretza añys varen emprá

alla haont varen pasa

tretza dias per aná

adorar el resiennat.

20.

El dia dos de Fabrer,

Verga, volguereu enar

ha fervos purificar,

aun no agueseu de manasté

per dar llum vertader

a tot genero humá.

21.

Harodas, Rey de Judea,

manant en los seus pregons

de matar tots los miño[n]s;

o que infeliz Idea!

Comensa en la cananea

las grans persecucions.

22.

Ha Egipta vareu fogir

per tamor de aquell tirano

ab aquell pobre ansiano

y Maria qui es partí

y vosne anareu de alli

â pendra lo art mendicano.

23.

Vareu acceptar, Señor,

ab tanta suma probeza

perque la nostra altiveza

fos un rendiment de amor;

diu el mes segrat autor

que aser pobre no es vileza.

24.

 

(…)


[1] Corregim Aníma.