Joan Mòjer: Comentaris a cançons populars

Bm-1925-1929-2.1

6     Demà,
qui serà dissabte,

sa pena em rebentarà,

i mumareta em dirà:

—No el ‘guesses volgut missatge!

 

6 Un tems es misatjes no mes enaven é le vila un disapte part altre i aquex
disapte no li tocave e se le vila e nes seu anemorad i no purie festeja [Un
temps es missatges només anaven a la vila un dissabte part altre i aqueix
dissabte no li tocava esser a la vila an es seu enamorat i no poria festejar.]

 

 

17   Jo
no havia menester

mocador per recordança;

a mi em basta s’enyorança

per tot es temps que viuré.

 

17 Une qui es seu anemorad feia es servici i li va dexa un mocedo per
recordanse [Una qui es seu enamorat feia es servici i li va deixar un mocador
per recordança.]

 

 

25   Si
heu de estar una setmana,

mon bé estimat, a venir,

no trobareu damunt mi

una unça de carn humana.

 

25 a) Une qui jorave molt se anemorat i li
deie que si se torbava enari no le conexeria de prime que esterie de ajoranse.
b)Axò vol dir no te torbes é venir ó sinos ja sere morta [Una qui enyorava molt
s’enamorat i li deia que, si se torbava massa, no la coneixeria de prima que
estaria d’enyorança. b)Això vol dir que no te torbes a venir o sinós ja seré
morta.]

 

 

28   Carta,
parteix amb ses ales,

depressa te n’aniràs

i a sa gent que encontraràs

pes camí, preguntaràs

a on són ses Males Cases.

 

28 a) Posesio nostre i teniem esceredes i se
anemorat dune segedore li va envia aqueste canso é dins une carta per ell
escrita. b) Enes seguedos de esquerade fedrins ses seves atlotas les enviaven
una carte de censons i aquexa es una que enviaren é un escaredé [a) Possessió[1]
nostre; hi teníem escaraders i s’enamorat d’una segadora li va enviar aquesta
cançó a dins una carta per ell escrita. b) An es segadors d’esquerada, fadrins,
ses seves al·lotes los enviaven una carta de cançons i aqueixa és una que
enviaren a un escarader.]

 

 

30   Jo
n’havia menester

carta per pensar en vós.

Com no us tenc de voler bé

si vàreu esser es primer

qui vàreu sembrar es planter

dins el camp de mes amors!

 

30 a) Carta per ella pensa en bell es plente
es prime que va festeja. b) Una qui es seu anemorat no li enviave cap carta i
ella li deia que noi emportave que axi metex el vulie. c) Es prime anemorat que
via festejad i le via dexade i des cap de tems li va envia una carte. [30 a)
Carta per ella; pensa amb ell; es planter és [es] primer que va festejar. b)
Una [a] qui es seu enamorat no li enviava cap carta i ella li deia que no hi
importava que així mateix el volia. c) Es primer enamorat que havia festejat i
l’havia deixada i, des cap de temps, li va enviar una carta.


[1] Corregim Poesia
per Possessió.