Joan Vantallol: Equivalència de mesures tradicionals

Bm-1521-10.2

            De les coses e mesura en Arago a codos que són dos migs hi tres
terços: y quatre quarts y sis sisens y vuyt vuytens. En Valencia usen y tenen
alna que son 4 palms de Monpeller. En Barcalona y en Mallorques tenen cana que
són vuyt palms, y en Castella tenen vare que son quatra palms y en Navarra
codos enpero 40 codos de Navarra son 30 codos de Aragó. En Perpinya tenen cana
que són 8 palms de Monpaller e son 10 palms de Barcalona.

            En Aragó y en Navarra
lo cafís es de 4 robes y de 8 faneques y la fanequa és de 3 cortals y cade
cortal es de 4 almuts e en Navarra lo cafís té 24 cortals y 96 almuts. En
València lo cafís és de 6 faneques y cade fanequa es de 2 barceles y la barcela
és de 4 almuts y lo almut es de 4 quartarons y lo almut en Valencia son dos
almuts en Aragó de manera que 48 almuts de Valencia fan un cafís y en Castella
lo cafís és de 12 faneques y quade fanequa és de una roba y de sis silmes y
cade silma és de quatre quartillos. En Barcalona lo cafís son 2 quorteres e
mitge la quortera és de 12 cortans. En Mallorques es tal la quortera com a
Barcelona sino que la quortera son 6 barceles e la barcela son 6 almuts.

            Lo suman no és altra
cosa sino moltes partides en una posar ço és que quant ha algú són degudes
moltes partides ho almanco dues veure e saber quant és tot iustat