La taula dels Jurats

Bme-1615-7.5
La Taula dels Jurats

“A lahor y glòria de nostre Senyor Déu Jesu Crist y de la gloriosa Verge Maria mare sua fonch feta la present taula en l’any 1615 essent Jurats de la present ysla de Menorca los magnifichs Lorens Gomila donzell¡ Gabriel Olivar ciutedà Contestí Arguimbau i Tere Iuneda”.

Lo jorn de Nadal- Los magnífichs Jurats dit die se ajusten a la sala y a missa y a vespres acompañen lo señor Governador a la parrochial iglésia.

Lo jorn de st. Steve- Item los magnifichs Jurats dit dia se ajuncten a la sala y així a la missa mayor com encare a las vespres acompanyen lo señor Governador.

Lo jorn de st. Joan1- Item dit die los magnífichs Jurats se ajusten a la sala e a missa y a vespres van acompanyar a la parròchia lo señor Governador.

Lo die de Cap de Any- Item lo die de Capdany los magnifichs Jurats així dematí com encare a les vespres van a palacio y acompañen lo señor Governador a la parròchia.

Lo die de Reys- Item dit die los magnífichs Jurats se ajuncten a la sala y van a acompañar lo señor Governador axí a la missa com encare a las vespres.

Lo die de st. Antoni de janer- Item dit die los magnífichs Jurats se ajuncten a la sala y van així dematí al offici com encara aprés dinar les vespres a acompañar lo señor Governador.

Lo die de st. Sebastià- Item dit die los magnífichs Jurats se ajuncten a la sala y van així a la missa mayor com encara a les vespres y acompañan lo señor Governador a la parrochial.

Nostra Señora de febrer2- Item los dits magnífichs Jurats dit die se ajuncten a la sala a missa y a vespres y van a la parrochial iglésia a oyr los offícis.

Lo jorn de Qvaresma3- ítem lo primer jom de Quaresma los magnífichs Jurats se ajuncten a la sala y a la missa mayor van a la parrochial iglésia ab lo señor Governador a pendre cendra y oyr lo offici.

Lo die de la Sancta Crvzada4- Item lo dit die que es publica la Sancta Crusada se ajuncten a la sala los magnífichs Jurats y van a lo offici mayor a acompañar lo señor Governador a la parròchia á oyr la publicatió de la bulla.

Nostra Señora de mars- Item los magnífichs Jurats se ajunten a la sala y de allí a missa y a las vespres van a acompañar lo señor Governador a la parrochial iglésia.

Lo die de Rams- Item lo die de Rams los magnifichs Jurats se ajuncten a la sala y de allí van a acompañar lo señor Govemador a la missa y a las vespres.

Lo Dijovs Sanct- Item dit die los magnífichs Jurats se ajunten a la sala y van al offici mayor y a posar lo sanctíssim sagrament al monument y aprés a las matinas després dinar y acompañen lo señor Governador a dits officis y aportan las insígnias negres fíns lo dissabte de

Pasqua dematí.

Lo Divendres Sanct- Item dit die los magnífichs Jurats se ajuncten a la sala y així de matí com encara aprés dinar a les matines acompañen als officis a la parròchia lo señor Governador.

Lo die de Pasqva- Item los Jurats se ajuncten a la Sala y van á acompañar lo señor Governador en la parrochial iglésia a missa y aprés dinar ab la matexa forma lo acompañen a vespres.

La segona festa de Pasqva- Item dit dia los magnifichs Jurats se ajuncten a la sala e van ab lo señor Governador a missa y a vespres a la parrochial iglésia.

Lo divmenge de la Caritat5- Item los magnífichs Jurats dit die se ajuncten a la sala y van acompañar lo señor Governador a la iglésia parrochial a la missa y aprés dinar a las vespres.

Lo jorn del Àngel- Item los Jurats se ajuncten en lo dit die del Àngel y van acompañar lo señor Governador y capità general a la missa a la parròchia y aprés a las vespres.

Lo die de st. Jordi- Item lo die de St. Jordi se ajuncten a la sala los magnifichs Jurats y aprés van ab lo señor Governador a missa a la paròchia y aprés dinar a vespres.

Lo divmenge aprés l’Àngel- Item dit dia los Jurats se ajusten a la sala e van acompañar lo señor Governador a missa a la parròchia y aprés a les vespres fan lo mateix.

1 Es refereix a St. Joan Evangelista.

2 O sigui La Candelera.

3 Segurament el Dimecres de Cendra.

4 Abans era el dia dit de “sa Bul·la”.

5 Aquest era el dia que feien el “pa amb caritat”, un dels dos dies a l’any en què els Jurats donaven almoina.