La temptació a Jesús

Bm-1597-3

Los interlocutor<e>s són:

Lucifer, Berzabuch, Satanàs, y
Almedeu y lo Jesús y tres àngels

Comensa Lucifer pal·lant


Lucifer

Què dieu, o amichs
meus,

qu·atant torbat
stich

pensant en lo qu·és
scrit

e prophetat:

qu·es té a fer lo rescat?

 

(…)

 

Barzabuch

Qu·és lo que s’à de fer?

Donem-y bona rahó,

no perdam la possessió,

Lucifer.

 

Lucifer

Senyors: jo só de perer

que y aneu,

Almedeu, y temptar-l’eu.

 

Almedeu

Senyors, jo y aniré,

y molt prompta acabaré

lo que dieu.

Perquè segons tots sebeu

molt y entench.

 

Are se’n va Almedehu fins an el
desert per tentar a Jesucrist y, quan se’n va, diu Lucifer

 

[Lucifer]

Aquest hom és avident

y molt sabut,

y en tot és molt agut

y se part molt bé ferà.

 

Satanàs

Jo pense molt mirarà

en nostra salut.

 

Almedehu diga, com és prop del
desert, casi temoretjant

 

Almedehu

O, trist de mi, que estich mut;

no gos arriscar

de anar-lo a temptar:

no m’i baste gens lo cor,

ans me’n torna per gran por.

 

Are se’n torna a los altres diables
y diu Satanàs

 

[Satanàs]

Ja·l veig tornar,

y en bell mateix perlar.

 

Lucifer

Qu·és stat?

 

Almedehu

Senyors: vinch tot regirat,

qu·y som volgut anar

y no é tingut gosar.

 

Lucifer

O, bé ets apocat!

Però·ste ruyndad

m’às a pagar.

 

Are los altres diables prenen
Almedeu per asotar, y diu casi plorant

 

[Almedeu]

 

Senyors, no·m dexareu perlar!

 

Lucifer

Preniu-lo, ministre[s] meus.

Donau-li asots molt
greus,

sens més terdar.

Que axí se àn de
castigar

los per[e]rosos,

en tals càstich[s]
spantosos,

per què en ses
royndats

stígan ben avisats,

y que sien valerosos,

y no sien temerosos,

essent master

mirant lo que àn de
fer.

Però ara no y mas:

vés-y prompta, Satanàs,

mire lo que are dich.

 

Satanas

Dieu-me ab quin
vestit

poria ell tentar.

 

Lucifer

Com ar[e]mite às de anar.

Ab tal vestit,

tenint conversació

fingiràs de devoció,

com a molts se és seguit.

 

Lucifer

No us apar lo que tinch dit?

 

Tots

 

Sí, señor.

 

Are se’n va Satanàs com ar[e]mite y
diu Lucifer

 

[Lucifer]

Are vés sens fer
ramor.

Mire per tots Satanàs.

Le penitència pendràs

per anar ab més onor.

 

Barzabuch

Are veiam te valor

si és molt gran.

 

Satanas

A les obras ma coman!

 

Almedeu

Mire què·t dich,
Satanàs,

guarde que no t’embaràs,

no n’isqueses en dan.

 

Lucifer

Mire per tots bé, Satan.

Stà avisat!

 

Satanas

Dieu-ma ab quin peccat

puch comensar!

 

Lucifer

Ab le gole pot[s] entrar,

vane glòria en lo piñacle

y que fasse algun miracle

devant la gent.

 

Satanas

Mon senyor, jo só
content

de tot poder.

 

(…)