Legitimitat del dret d’una fogassa

Bme-1775-7.5

        Molt Magnifichs Senyors Jurats y Savi Consell etc.
        Los magnifichs Don Gaspar Saure y Dr Simon Marques, de Ciutadella habitadors a vostras Molts Magnificencias umillment expossen.
        Que vuy se los ha notificat unas lletras, dimanades del Tribunal del Reial Patrimoni â instancia del molt Reverent Dr. Gabriel Rotx Poborde, mediant las quals este intenta recoperar de los exposants una fugasse de quiscun de ellos, ô millor de las suas respective possessions ditas Cuniola y Angoxas, bax al motiu y pretesto de que ab immemoriali el parroco del present poble de Ciutadella esta en possessori del dret de exigir, de quiscuna possecio del terma de aquella matexa vila una fugasse, en la ocació va a donar el sal pas.
        Que los aspossants tenen antés per haverlo sempre axi ohit dir â sos antessesors, que el donar dita fugasse â dit parroco era una caritat que vulian fer los conductors de las ditas possessions no pero era sati[s]fer dret algun; y con Molt Magnifichs Senyors seria iniquo que los abitants del present pobla aguessan de ser vexsats ab nous drets â favor de dit parroco sens lo menor titul ni llegitima cause;
        Per tant com sia obligacio y a carrech de las Universitats el defensar la llibertat â sos respective pobles, y alliberarlos de noves contribucions per mirar unas semblants causes ô trectarse en ellas del profit comu, suplican los dits espossants vullan Vostres Molt Magnificencias surtir â la defensa de la dita instancia prepossade per lo dit senyor Poborde, en que se intenta la areccio de dit nou dret de fugasse…