Litigi per un deute de joc

Bme-1645-7.3
1. Primo posa que ha mes de sinch anys poch antes que lo Magnifich Joan Ameller menor caigues bendejat, que feu una partida ab lo noble don Bernat Olives de joch de bolla, ço es que jugave tres bollas cada hu; lo dit Ameller ne jugave dos ab la ma esquerra, y la altre ab la ma dreta, y dit Olives jugava totes las tres bollas ab la ma dreta, y per cada bolla jugaven un real de vuit, y en tres tardes que jugaren a dit joch y partit en lo vall del Portal de Artuig, lo dit Olives guanyà a dit Ameller cent vuytanta y dos reals de vuit ço es lo primer dia li guanyà tres vintenes y quatre jochs que son 64 reals de vuit; lo segon die li guanyà dos vintenes y sis jochs que son coranta y sis reals de vuit; y lo tercer die li guanyà tres vintenes y dotse jochs que son setanta y dos reals de vuit, las quals totes tres partides juntas fan dita summa de 182 reals de vuit, los quals encare lo die present deu lo dit Ameller e o sos hereus a dit don Bernat Olives per no haver las hi en dita occasió ni altrement may pagads y es ver.

(…)

E dix lo que se en dit capitol es que haura circa de sinch anys poch mes que mancho que anant lo testimoni fora trobí una vegada que lo noble Don Bernat Olives jugava una partida del joch de la bolla ab Juan Ameller menor quondam y se que altra vegada havian jogat al vall del portal de Artuig que nom trobí present y se que lo dit Juan Ameller restà debitor al dit Don Bernat Olives del Joch de la bolla pero jo no se quina cantitat romangue deure aleshoras per quant jo nom trobí present quant se dexaren de jugar, y me recorda que cada hu jugava tres bollas aço es que dit Ameller ne jugava1 duas ab la ma esquerra y Don Bernat Olives les jugava totes tres ab la ma dreta, y sentí a dir en dita occasio al dit Juan Ameller que estava espantat que un home qui non sebia li havia guañat a bolla en dita occasio lo que dix seber es per haverho sentit a dir quant arribí de fora a algunas personas ques trobaren presents quant jugaren y tambe per haver oit a dit Ameller que estava espantat que dit Don Bernat li hagues guañat y asso es lo que se.

(…)

1 Regularitzem iugava per jugava.