Lletra dels jurats de Mallorca al rei de Bugia

Bm-1470-4

         Molt alt e molt excel·lent Senyor Rey amador
de pau e zelador de justícia. Infinides gràcies e lahors sien fetes e donades
al gran déu al qual ha plagut fer untar en rey vostra excel·lent persona dotada
de tantes virtuts que no solament a nosaltres vehïns e ben volents són
maniffestes mas encara ja per tot lo món entre les gents són tretes en exemplar
de virtut no oblidant-nos les grans gràcies e molts benificis que vostra gran
altesa ha fets en lo temps passat als ciutadans nostres mas encara ara havem
entesa la molta humanitat de la qual vostra gran senyoria ha usat envers los
hòmens e robes de la galera del magnífich mícer Ferrando Valentí, ciutadà
d’aquesta Ciutat, qui s·és perduda en lo port de la vostra ciutat d’Alger, los
quals homes e robes vostra excel·lència ha tots mesos e posats sots seguratat e
salvaguarda de la sua alta corona, de què fem a aquella no les gràcies que·n
mereix mas les que podem. Senyor, los mercaders e ciutadans d’aquesta Ciutat
per recobrar les persones e robes salvades de la dita gualera tramatem aquí hun
balaner ab robes, suplicam per ço, senyor, vostra gran excel·lència li plàcia,
axí com bé ha acostumat fer, desempatxar lo dit balaner ab les dites persones e
robes perquè tornats ací puixen fer altra fusta bona e ben sforçada per fer
seguir altre bon viat­ge en loch de la dita galera. En dies passats scrivim a
vostra excel·lència sobre lo desliurament de certs hòmens qui sobre fe foren
presos ab la barcha de la dita gualera en altre viatge los quals vostra
senyoria per sa acostumada virtut ha ja manat desliurar. E axí senyor plàcia-us
manar desempachar aquells ab la present fusta axí com de vostra senyoria
confiam. E si a vostra gran altesa són plasents algunes coses de nosaltres o de
aquesta universitat scirvaus-hen ab segura confiança. De Mallorques a X d’abril
MCCCCLXX.

            Al
molt alt e molt excel·lent lo senyor rey de Bugia.

            De
vostra gran altesa devots servidors qui·s recomanen en gràcia e mercè
d’aquella, los jurats del Regne de Mallorques.