Lluís Vich i Manrique: Edicte del virrei

Bm-1584-7.5

Cap. LXXIII 
Contra los qui casan donzellas contra la seua voluntat, de sos pares, o altres parens

            Item, per quant en algunes viles de la part forana de cada dia se casen les donzelles contra voluntat expressa de sos pares, mares, avis, tudors o curadors o altres sots protectió dels quals stan, o sens saber-ne aquells cosa alguna, y moltes voltes casen ab persones infames o desiguals a elles, de ont se seguexen morts, bregas, scàndols y perturbations en lo present regne, lo que no farien si no y hagués persones qui solicitassen y tractassen dits matrimonis, o més verament no seduïssen ni enganassen aquelles. Per so desitjant sa senyoria obviar a dits desordes, mana y statuex, que no sia ninguna persona qui gos tractar matrimoni ab ninguna donzella que sia menor de edad de XXV anys sens consentiment y voluntat expresa de sos pares, avis, tudors, curadors, o altres, sots protectió dels quals stan sots pena de cent/lliures o de desterro o de galera per tres anys, en la qual pena encorreran tots los qui consentiran o daran favor y ajuda a la contractatió de dits matrimonis, y en la mateixa pena encorrerà lo qui se voldrà casar ab dita donsella y tractarà dit matrimoni per si o per interposada persona.

  

Cap. LXXIIII 
Contra los qui se jactaran de haver besat o tingut acte deshonest ab alguna dona 

            Item, mana y ordena sa senyoria per llevar tota manera de infàmia, dans y scàndols, que qualsevol persona que se jactarà o avanarà, dirà o affirmarà haver ell tingut acte deshonest ab qualsevol dona, viuda, casada o donsella fora del sobra dit fi y effecte de casar-se ab elles, sinó sols per infamar o desonrar aquelles o sos marits, pares, mares, germans o altres parents, o altrament per qualsevol altra causa o respecte, incidescan, ara sia ver ara sia falç, en pena d’estar una hora al costell o d’estar trenta dies a la presó y de haver-se a desdir públicament y tornar la fama o de desterro o de galera per temps de tres anys, atteza la qualitat de la dona, marit, pare, o parent, y en la matexa pena encorreran los qui diran y affirmaran altres haver tinguts actes desonests ab niguna dona viuda, casada o donsella, ara sia ver ara no sia, ab tal que no sia dona pública cantonera o altra, qui públicament viu deshonestament.