Lluita amb els moros

Nota que vuy q. contam a 2 de noembre 1579,
vingeran (sic) dos fragatas, la una de dotse banchs y laltre de deu, y
en la nit desembarcharen a nel Figaral, en lo cortó de S.ª Aularia, fins en
quaranta y sinch moros ab dos banderas, los qualls guià un renegat lo qll. se
diu Miquel Roys, y sent tant pratich, los portà Atzeró, y axí estigueren
amagats en una cova junt las casas de Atzaró, y ixit lo sol, quant ya los
homens foren al camp a traballar, sortiren de dita cova y enbestiren a les
cases, sen portaren entre dones y minyons y minyones, al peu de quaranta animes
y molta roba. Y axí havent sentiment Cosme Jo., fill de Cosme Jo., dels moros
del negosi, y vehent q. sen portaven sa muller y infants y roba, comensà a
cridar y donar sobre dells y envestí com un leó tan solament ab una espasa,
enbestí en una estocada lo moro q. sen portava sa muller y infants y matà dit
moro, y en açò acudiren fins a deu o dotze homens y donaren sobre los moros
tant valarossament, los perseguiren fins prop de la mar, quey ha prop de dos
leguas, y los feren deixar toda la pressa y pringueren un moro viu y molts quen
mataren: ho feren los nostros tant valerosament, q. may ses vist tal, abé q.
mataren ab una treta a un fill de T.º Marí de Morna y nafraren Vicent Torres de
la Picasa. Plasia
Nre. Sor. Deu do victoria a los cristians en exaltasió de la fe. Amen.