Miracles del Sant Crist de Santa Eulàlia

Bm1868-1

Dix: -Lo que yo dit
testimoni sé, y puch dir per lo Jurament tinch prestat per haver pessat per mi
és, que en ocassió que posaren el quadro de la capella del Sant Christo de dita
Igléssia, me cridà mestre Carbonell, fuster, dient-me que li enàs a ajudar a posar
dit quadro, aní ab sa compaña y quant estàvem posant la guarnissa superior del
quadro, la guarnissa caigué ab lo ternal qui la sustentava fins en terra, sens
fer-se dany dita guarnissa, ni menos las personas qui estàvan devant dita
capella, cahent també la escala llarga de encortinar sobre las donas que allí
eran pressents, sens fer-los dany algú y quant yo vaig veure que la dita
guarnissa, ternal, y escala enava cahent en terra, invoquí de bon cor a la dita
Santa figura, y no tenint altre lloch ahont aferrar-me, me agarrí ab las mans
ab lo cordó de la columna de pedra de la paret, sempre en lo cor invocant dita
Santa figura, que, segons mon judici, seria casi mitja hora aferrat ab dit
cordó, sens poderme sustentar ab altre cosa, fins que hagueren alsada la dita
escala llarga, qui estava enlassada entre las dones, que sert era impossible
poder-me yo sustentar tant de temps, si no fos estat per lo auxili de sa Divina
Majestad, per medi de dita Santa figura.

En altre occasió,
enant yo en cós, ab la nau, anomenada la
Àguila Negre,
a la qual era capità Juan Reguseu, essent en lo estret de
Gibraltar topàrem ab dos naus de moros y una presa que aportaven, y quant
estàvem combatent, sempre invocave yo la santa figura del sancto Christo de
Santa Eulàlia de Mallorca, aportant una imatge de paper en los pits de dita
santa figura, en lo enforro de la algarina; en occasió que estàvem arrembats la
nostra nau ab la del inimich, que <que> ya los moros saltàvan a la nostre
nau, y nosaltres a la dels inimichs, me tiraren una carebinade ab una carebina
de bronso, la qual me ferí en el pit, a la metexa part ahont aportave yo lo
imatge, ab tres balas molt grosses, que esquinsaren tot el redor de dita
imatge, sens dañar-me a mi, ni a dita santa figura, las quals bales trobí dins
lo enforro de dita algarina, que aportave, sens fer-me dany algú.

Y en altre occasió
tinch experimentats altres favors de esta santa figura del sant Christo, perquè
als 10 maig propessat, junt de me case, hi havia un miñó de memella de molt
poca edad, fill de Pere Juan Munar, scrivent qui tenia a la gargamella una
copinya de mar, la qual no se vaya de ninguna menera. Sens poder-y axir dita
copiña per moltes diligèncias que feren, y stant ya el miñó perdent totalment
las forsas y sentits, prenguí yo, dit minyó en los meus brassos, y invocant la
santa imatge y figura del sant Christo de Santa Eulàlia, dient yo: -Are és ora,
sant Christo que me ajudeu!, pegant en lo clotell del dit miñó ab lo cap
capevall, y luego miraculosament caigué en terra dita cupiña, que era com un
real de quatre reals castellans, xorrant sanch a la boca del dit miñó, y aprés
de pochs dias estigué molt bo, de que don gràcias a dita santa figura. Lo que
dich saber per haver passat per mi y per lo jurement he prestat.