Obligació de tocar l’Avemaria

Nota com vuy, que contam als I de Dbre. 1664, lo
mt. Rt. Señor lo Dor. Magí Alemany y Vilar, pe., Dor. en Sta. Theologia y
Cascun dret, Thesorer y Canonge de la
Sta. Seu de Tarragona, Comissari de la Sta. Cruzada y del St.
Offici, Offl. y V. G. per lo Illm. y Rm. Señor Don Franco. Joan de Espinosa,
Arcabisbe de Tarragona, ha fet provisió y decret manant als escolans de la
parroquial Iglesia que vuy son y per tems seran, degan tots los dias tocar la Ave Maria tres vegadas; es a
saber, a punta de alba, al mitg dia y a la nit, y axí mateix tengan abligatió
tots los días de tocar a la misa matinal y al punt de las onze a la missa
derrera; y com qui servit altare de altare vivere debet, dit molt Rt.
Sor. V. G. manà sels done en tots los cossos y albats grals. una porció per
dret de campanas, segons disposició de las constituciones de Tarragona en tota
la diócesis.