Ordinacions de la Confraria de Nostra Senyora del Roser de la Iglésia de Sant Josep

            No contents los S(ant)s Pares en
guardar la lley de Deu, y manaments generals, q(ue) Jesucrist S(enyo)r N(ostre)
ordenà y manà feren ajuntament de varons perfets, y fundaren Religions, y lleys
mes estretes, per a millor servir a Deu. Axí sertes persones devotes de
N(ostr)a S(enyor)a del Roser, en lo terme de la Iglesia Parrochial de S.
Joseph, en lo aiñ 1732 no sols volen guardar les lleis posaes per los Sumos
Pontífices, en la Cofraria
de N(ostr)a S(enyor)a del Roser., sino que encara en la fundació de esta
S(an)ta Cofadría, ordenaren lleis, y Capítols particolars, los quals prometen
guardar sens contradicció alguna, conforme consta en lo acte de esta fundació,
los quals Capítols son los siguents.

 

            Primo volem es guarden les quatre
condicions contengudes en la patent estampada, en la qual se dona llicencia per
a fundar dita Confraria, y que sempre, y quant, se faltara a alguna de ditas
condicions, q(ue) sia nulla la fundacio; conforme consta del tenor de dita
llicencia, donada per lo R(everendíssi)m P(are) General de la Ord(re) de S. Domingo.

 

Obligacio
del Sr. Retor

            El señor Retor, q(ue) es, y per tems
sera, assistira als Capítols, o aiuntaments de dita Cofraria, i així estos no
es podran fer sens la sua assistencia, y llicencia, y si algun aiuntament se
fes sens la sua llicencia, y assistencia, sia de ninguna forza, y valor, y los
Clavaris o altres personas que tal faran sian penadas ab una lliura de cera,
per cada vegada, aplicada a la
Cofraria.

 

Obligacions
dels Señor Clavaris

            Seran obligats los Clavaris de dita
Confraria de assistir a totes les professons, y goix, q(ue) es faran, y
cantaran tots los primer diumenges de mes, festivitats de N(ostr)a S(enyor)a y
pagaran al Señor Retor vint lliures vello cascun ayñ.

 

            Seran obligats los Clavaris assistir
als soterrars dels Confrares, que de dita Cofraria es moriran, o sian
Confraresas, y tendran cuidado de avisar al desaner, q(ue) tocara, y lo desener
a la sua desena y acudiran tots ab la sera.

            Seran obligats los Clavaris a fer un
caxò ab dos claus, per lo deposit del diner de dita confraria, de las quals
tendra una lo Sr. Retor, y el Clavari magior la altra, y asistiran los dos sempre,
y quant se oferisca traure algun diner, y posaran dins dit caxo un billet de lo
que es treurà, per a que al cap del añy se assente en los contes de lo entrat,
y gastat.

            Seran obligats dits Clavaris, de
quatre en quatre mesos, pendre conte al basiner de Na Señora, q(ue)
sera un desener, y este tendra el diner tancat dins la caxa de la cera, per a
q(ue) tot junt lo entregue als Clavaris per posar en lo comu deposit.

            Tendran tambe obligacio els Clavaris
que entraran a regir de dispondre les tres desenes, y ordenar als deseners
acudiscan a ses obligacions.

            Com tambe seran obligats los
Clavaris a demanar almoina per tot lo districte de la sua Parroquia, de blat,
lli, oli, y llegums, y ho degan portar a la Iglesia: Venent-ho al publich encant, a quí mes
hi dira. Advertint que no pugan ara, ni en qualsevol temps impedir, el que la Co(n)fraria de N(ostr)a
S(enyor)a del Roser de la Vila,
fassa la almoina en lo dit territori de S. Joseph.

            Finalment seran obligats los
Clavaris lo primer diumenge de Juyñ acabat lo añy, de donar conte als Clavaris
nous de tot lo que aura entrat, y de tot lo que auran gastat en son añy. De la
qual cantitat los fara apoca el Sr Retor firmada de sa ma.

 

(…)

 

            Tendran obligacio cada vegada, que
ixira la professo, de posar-se dos deseners devant de la professo uno a cada
costat de la Creu,
y quant entraran en la Iglesia,
es quedaran a la porta ab dos platerets demanant almoina per nostra S(enyor)a
del Roser.

 

(…)