Pacte relatiu a la possessió d’Algendar

Bme-1597-7.4
(…)

—Renuntians quantum libelli ad haec omnibus legibus et juribus contrarium disponentibus et legi sive incidenti oblationem renuntiationem non valeat.

—És emperò pacte que lo dit establidor se atura lo jus luendi de aquelles nou quarteres dues barcelles forment censuals de sobre mencionades que dita possessió fa a particulars y les quals dit adquisidor farà tots anys a dit estabilidor aprés de haver les ell quitades dels dits censals ensemps ab les desús dites quatre barcelles que tot seran vint quarteres forment censuals, les quals pagarà dit acquisidor1 en espècie per pacte exprés en dit dia de Sant Pere y Sant Feliu perpètuament,

—item és pacte que dit adquisidor no puga quitar lo cens de diners romanent al dit estabilidor sens que primer no haia quitat tots los censals de diners que dita possessió fa a particulars.

—Item que així mateix dit acquisidor no puga quitar lo dit censal de forment a dit establidor sens que primer no haia quitat tot lo censal de diners que dita possessió fa així a particulars com lo censal romanent a dit establidor,

—item és pacte que a cas que dit acquisidor2 vulla intentar de quitar lo dit censal de forment a dit establidor antes de quitar lo dit censal de diners que aquells li haia de quitar a rahó de quatre per cent per pacte exprés.

—Item és pacte que aprés de haver quitat dit acquisidor lo censal de diners que dita possessió fa a particulars, dit establidor li concedeix gràcia i facultat de poder quitar dites cent lliures censals en quatre iguals quitacions, ço és de vint y cinc lliures en vint y cinc lliures censals a rahó de vuyt per cent franques y quíties.

—Item és pacte que en cas de retiment, lo dit acquisidor tornarà la dita possessió condreta com vuy està y ab los bestiars de sobre mencionats y franca de tots censals deguts fins aquella hora que la retrà.

—Item lo dit estabilidor denuncia a dit acquisidor com dita possessió de Algendar és conobligada ab la possessió de Binicalsig a prestació de cert censal y així bé és obligada de donar passatge a la dita possessió de Binicalsig per anar a Ciutadella y a les Ferreries com de antico està acostumat.

—Pro intrata vero hiusmodi stabilimenti seu acquisitionis, confiteor et in veritate recognosco a vobis habuisse et numerando recepisse ducentas quinquaginta libras monetae Maioricarum quitias ratione bestiarorum et pro pretio trecentum quinquaginta librarorum dictae monetae quitiae, unde renuncians exceptione dictae pecuniae non numeratae non habitae et non receptae et doli mali et in factum actione ac legi quae subvenit decessis ultra dimidiam justiprecii.

(…)

1 Corregim acqusidor.

2 Corregim acqusidor.