Pagaments fets pel clavari

Primo,
[…] donat an en [R] Paterna IIII lliures.

Ítem,
e pagat a mestra Miró per son salari XXV lliures. XXV lliures.

Ítem,
e pagat an en Salvador March tres lliures e deu sous, són per lo manto d’en
Cansalada, III lliures.

Ítem,
e pagat a mosèn Camporels XII sous, són per la masió del frare, XII sous.

Ítem,
e pagat an Jacme Todor X lliures, són per la lominària del rol·lo, X lliures.

Ítem,
e pagats an en Nansera II lliures, són per lo priorage de Nostra Dona de
Ihesús, II lliures.

Ítem,
e pagat a·n Pere Belver X sous, són per despeses dels siris pasquals, X sous.

Ítem,
e pagat an en Miquel de Pormany per lo priorage, II lliures.

Ítem,
e pagat an en Pere Planels III lliures, són per la caritat, IIII lliures.

Ítem,
e pagat an en Martí Prats per los quaps de cogulles X lliures, e més per la
primera tersa, XIII lliures, VI sous, VIII, per tot, XXIII lliures, VI sous, VIII.

Ítem,
e pagat a mosèn Moro, II lliures, X sous, són per sonar los òrgens, II lliures,
X sous.

LX
[…] lliures, VIII sous, VIII.

[…]
portal de Mar […]

Ítem,
e pagat an en Johan Bernat, misage, són per lo seu salari, I lliura, X sous.

Ítem,
e pagat a mosèn Moro III lliures, són per la quasa del ffrare, III lliures.

Ítem,
e pagat en en Bartomeu Tur per la caritat IIII lliures. IIII lliures.

Ítem,
e pagat an en Johan Tur XV lliures, són per los resionals. XV lliures.

Ítem,
e pagat hun albarà a mestra Cansal·lada, són per lo seu salari de bombarder,
dich, V lliures. V lliures.

Ítem,
e pagat a·n Bernat Nicolau per cugulles VIII lliures, XV sous. VIII lliures, XV
sous.

Ítem,
e pagat a mestra Antoni l’apotacari XXX lliures, són per son salari, XXX
lliures.

Ítem,
e pagat al cap de guayta per son salari II lliures. II lliures.

Ítem,
e pagat en Francesc Castelló, jorat, per son salari XVIII lliures, X sous.
XVIII lliures, X sous.

Ítem,
e pagat an en Bonet, corador, IIII lliures, són per lo seu salari de trompeta e
per la massa, IIII lliures.

Ítem,
e pagat a·n Pere Vidal, jurat, V lliures, són per la quogulla de grana, V
lliures.

Ítem,
e pagat a·n Guillem Clapés per lo seu salari de rasional, XV lliures. XV
lliures.

Ítem,
e pagat a·n Thoni Masot I lliura, són per manxar los òrgens, I lliura.

Ítem,
e pagats an en Prior, misage, II lliures, són per son salari de saig e moro de
vachas, II lliures.

CXVI
lliures, XV sous. […]

Ítem,
e pagat an en […] per les cogulles negres […].

Ítem,
e pagat a·n Francesc Francol·lí per les cogulles de grana, X lliures.

Ítem,
e pagat a mestra Bernat per son sal·lari, L lliures. L lliures.

Ítem,
e pagat a mestra Bernat Aymarich, mestra de lles ascol·les VI lliures, XIII
sous, IIII.

Ítem,
per mon sal·lari e caps de corps XVI lliures. XVI lliures.

Ítem,
e pagat a mestra Cansal·lada per la segona tersa, V lliures.

Ítem,
e pagat an en Pere Bilver per fer las antorxes per los senyors de jurats XVIII
lliures, II sous. XVIII lliures, II sous.

Ítem,
e pagat a·n Francesc Castalló, jurat, per resta de son sal·lari e de manar lo
libra, X lliures, V sous. X lliures, V sous.

Ítem,
e pagat an en Bartomeu Tur, mostasaf, sinquanta sous, són per son dret de
ragonèxer ambants. II lliures, X sous.

Ítem,
e pagat an en Bonet, corador, per son sal·lari de trompeta e de la masa, IIII
lliures. IIII lliures.

CXXXI
[…]